Åby sandbackar

Sandheden med sina unika växter och djur

Fotograf: Johan Jansson

Ett område med internationell klass när det gäller svampar och en naturtyp som behöver stöveltramp för sin existens - Åby sandbackar är ett unikt stycke natur!

Traditionsrik betesmark

Naturreservat Åby sandbackar ligger i Åby by i Sandby socken. Sandbackarna är troligen en del av en tidigare strandvall som har omformats med tiden genom vinderosion, så att bland annat större sanddyner bildats. Eftersom området är mycket sandigt och magert har det därför varit bäst lämpat för bete. Den kontinuerliga beteshävden i området har haft en stor betydelse för områdets biologiska värden. Fram till slutet av 1950-talet har både nötkreatur och hästar betat området och sedan dess bara nötkreatur.

Sandstäppens karaktär

Sandstäpp kan bara utvecklas i områden med mycket lite nederbörd (450-650 mm/år) med torra, varma somrar och där det finns kalkrik sand. Sandstäpp är en öppen och trädlös naturtyp som ofta uppkommit genom mänsklig aktivitet. Den känns igen på att växttäcket inte täcker den kalkrika, sandiga marken helt. För att inte övergå i andra växtsamhällen är sandstäppen beroende av störningar, så att kalkrik sand hela tiden blottläggs. I det äldre jordbruket skedde det genom beteshävd, där djuren trampade och sparkade upp små ytor eller genom att marken plöjdes.

Flora och fauna

Idag är Åby sandbackar ett eldorado när det gäller arter. Här finns karaktärsarter som gräsen tofsäxing och sandtimotej men också blommor som hedblomster och hjärtstilla. Markerna är dessutom oerhört viktiga för svampfloran och här finns flera arter som är internationellt hotade. Bl a finns här Europas största förekomst av stäppröksvamp! Mängder av insekter, särskilt bin är också beroende av dessa varma sandiga marker och också inom dessa artgrupper finns riktiga rariteter som stortapetserarbi och guldsandbi men också skalbaggar som heddyngbagge och fjärilar som t ex mindre blåvinge och åkervindefly.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra motorfordon.
  2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
  3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
  4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
  5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  6. Göra upp eld.
  7. Gräva eller dra upp kärlväxter.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning eller forskning.
Utöver vad som gäller enligt C 8 fånga eller samla in insekter där djuren avlivas.
Vända på eller medvetet förstöra spillningshögar med hänsyn till områdets dynglevande skalbaggar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 25 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län