Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åby sandbackar

Sandheden med sina unika växter och djur

Foto: Johan Jansson

Åby sandbackar ser vid första anblick ut som vilken öländsk betesmark som helst. Men det här är ett sällsynt stycke natur – i de öppna sandmarkerna lever ett stort antal sällsynta och hotade växter och djur.

Värdefullt bete

Under flera hundra år har Åby sandbackar präglats av bete och åkerbruk. Blottlagd sand har skapats kontinuerligt vilket gynnat en exklusiv flora av sandmarksväxter. Växter som tofsäxing, sands­vingel och backsilja kan därför betraktas som ett stycke levande kulturhistoria.

Sällsynta svampar och insekter

I reservatet finns Europas största kända popula­tion av stäppjordstjärna. Till rariteterna hör även dess släkting dvärgjordstjärna. Jordstjärnor är röksvampar, som du med lite tur kan se under sensommaren och hösten. I den sandiga betesmarken lever också en stor mångfald av insekter. Här finns exempelvis gott om bin och steklar bosatta i sandblottor skapade av djurens tramp. Reservatet är också hem för en rad sällsynta dyngbaggar.

Restaurering av sandmiljöer

Solbelyst, bar sand är en bristvara i dagens land­skap och många sandlevande djur och växter har därför blivit mycket sällsynta. För att återskapa blottlagd sand kommer flera skötselåtgärder genomföras i reservatet.

De växter och djur som lever i Åby sandbackar är visserligen ovanliga men de behöver störning i marken! Du behöver inte vara rädd för att beträda marken - tvärtom!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Avsiktligt förstöra eller ta bort spillningshögar från området (med hänsyn till dynglevande skalbaggar).

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.
 2. Utöver vad som gäller enligt C 8 fånga eller samla in insekter där djuren avlivas.
 3. Vända på eller medvetet förstöra spillningshögar med hänsyn till områdets dynglevande skalbaggar.

Artobservationer från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 8, 9 eller 10 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 25 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger sydost om Gårdby på östra Öland. Reservatet går att nå med bil från Sandby.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss