Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövö

Länsstyrelsens budget för naturvård och friluftsliv förändras ibland och just nu har vi mindre pengar att fördela. Prioriteringen ligger då på att sköta våra naturvärden i första hand och friluftslivsanordningar i andra hand. Detta får till följd att vi i år stänger ett antal toaletter i reservat och tar bort soptunnor i flera skyddade områden i länet.

På Lövö upphör sophanteringen.

På Lövö kan du uppleva en genuin skärgårdsmiljö. Den välbevarade byn omges av ett gammaldags odlingslandskap. I söder strövar du genom vackra hagmarker med hamlade träd. Och där hav möter land breder blomsterrika strandängar ut sig. Du kommer att möta betande får och kor längs lederna här.

Ut och njut!

På Lövö är det aldrig långt till havet! I naturreservatet har du därför fina möjligheter till bad, till exempel vid vadstället mellan fastlandet och Brönnsö. Det finns också gott om friluftsanordningar, exempelvis flera strövstigar i reservatets södra delar. Delar av Lövö betas av djur under en stor del av året. På flera platser finns därför övergångar i form av stättor, så att du obehindrat ska kunna ta dig runt i området. Missa inte att besöka byn, där det finns vackra och kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Träd med kulturhistoria

I hagmarkerna i söder växer lindar med ett speciellt utseende. Trädens grenverk är täta och kandelaberlika och stammarna är grova och knotiga, ofta med håligheter. Dessa träd har hamlats. Hamling innebär att man vissa år kapar och tar tillvara grenar och kvistar. Förr syftade hamlingen till att dryga ut kreaturens foder. Många träd på Lövö har hamlats sedan lång tid tillbaka. Inom ramen för naturreservatets skötsel ingår det också att hamla nya, yngre träd för att bevara traditionen.

Gammalt odlingslandskap

Människorna på Lövö har traditionellt försörjt sig på jordbruk och fiske. Ängarna söder om byn skördades på hö att ge till kreaturen på vintern. Även ängar på öarna Bredskär, Bjurskär och Långskär slogs. På övriga öar gick djuren på sommarbete. För att bevara den öppna landskapsbilden går numera betesdjur över stora delar av naturreservatet och åkrarna brukas.

Tänk på att alltid ha hunden kopplad - det går betesdjur i markerna under hela säsongen.

Det finns fyra vandringsleder i reservatet;

Jösholmsstigen 1 km

Applenabben 0,7 km

Lövögrenar 1,3 km

Lövö runt 2,7 km

Fina ställen att bada på finns på Brönnsö och vid tältplatsen vid Puttudden. Till Brönnsö kommer man via ett vadställe.

Tältplatser finns på Lövögrenar, innanför Puttudden och vid Grenleudd.

Eldstäder finns vid tältplatserna och på Brönnsö.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns vid den norra parkeringen. Enklare torrdass finns vid den södra parkeringen, vid tältplatserna och på Brönnsö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra vattenskoter.
 • Tälta på annan plats än utpekade platser.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Ta med hund som inte är kopplad inom det rödmarkerade området.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Beträda rastrerat markerade områdena (se bilaga 1) under tiden 1 april – 10 juli. Förbudet gäller inte markägaren i samband med yrkesutövning, samt vid skötsel eller tillsyn av fastigheten som inte kan genomföras under tiden 11 juli – 31 mars.
 2. Framföra motordrivna fordon annat än på befintliga vägar.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 4. Framföra vattenskoter.
 5. Tälta och göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser. Levande eller död vegetation från naturreservatet får inte användas för eldning (se föreskrift C 10).
 6. Inom det med röd begränsningslinje markerade området (se bilaga 1) medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan länsstyrelsens tillstånd upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna C2-3 och C5-6 gäller inte ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet.

Föreskrifterna C2-3, C5, C7-13 gäller inte på tomtmark för ägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 785 hektar varav 300 hektar land
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Mönsterås kör mot Oknö. Efter cirka 2 km sväng av från Oknövägen mot Lövö till höger. Därifrån är det cirka 7 km till P-platsen, söder om byn. Det finns ytterligare en parkeringen längre söderut.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss