Lövö

På Lövös södra del finns vackra hagmarker. Det är de forna slåtterängarna som nu utnyttjas som betesmark. De många, välskötta trägärdsgårdarna för tankarna till Bullerbyn!

Hamling

I reservatet växer grova ekar, björkar och en stort antal grova, hamlade lindar. Att hamla träden innebär att man med mellan tre och sju års mellanrum på sommaren beskär trädet och tar tillvara lövkärvar som vinterfoder åt djuren. Många träd på Lövö har hamlats sedan lång tid tillbaka men man hamlar också nya, yngre träd för att behålla traditionen och landskapsbilden. När man hamlar träd skapas också nya livsutrymmen för växter och djur. Genom hamling förlängs nämligen ofta trädets livslängd och de får grov bark och håligheter som tjänar som skydd och livsrum för fåglar, fladdermöss och insekter. Hamlingen ger också ett trädbevuxet men samtidigt ljust och öppet landskap, viktigt för till exempel lavar och mossor.

Fornlämningar

Idag finns fortfarande en välbevarad by på Lövö med många kulturhistoriskt intressanta och vackra byggnader. Fornminnen finns inom reservatet i form av äldre hägnader och odlingsrösen. Namn som Vaktegrundet, Vaktlinden och Kasen på Lövös östra sida skvallrar om hård bevakning mot Kalmarsund. Trots det eldhärjades byn av danskarna på 1670-talet.

Bad och friluftsliv

På Lövö kan du ströva, bada och njuta av naturen. Det finns gott om friluftsanordningar i området. Många väljer att ta en tur i de södra delarna, här finns många vandringsleder att välja mellan. Tänk på att delar av Lövö betas av djur under en stor del av året. Övergångar i form av stättor finns på flera platser.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Beträda markerade områdena (se karta) under tiden 1 april – 10 juli. Förbudet gäller inte markägaren i samband med yrkesutövning, samt vid skötsel eller tillsyn av fastigheten som inte kan genomföras under tiden 11 juli – 31 mars.
 2. Framföra motordrivna fordon annat än på befintliga vägar.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 4. Framföra vattenskoter.
 5. Tälta och göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser. Levande eller död vegetation från naturreservatet får inte användas för eldning (se föreskrift C 10).
 6. Inom det med blå begränsningslinje markerade området (se karta) medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan länsstyrelsens tillstånd upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 785 hektar varav 300 hektar land
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län