Gullaboås

Granskog i Gullaboås

Foto: Martin Hägerås

Skogen i Gullaboås har varit opåverkad av människohand under flera decennier. Därför har det skapats en unik miljö med en rik flora och fauna

Från skogsbruk till vildmark

Gullaboås naturreservat är ett intressant och lättillgängligt exempel på hur skogen utvecklas när skogsbruket upphör. Skogen här har som helhet inte påverkats av skogsbruk under ett flertal decennier. Dessutom utgör lämningar efter forna tiders markanvändning ett spännande inslag för besökaren. Reservatet utgörs till största del av äldre barrblandskog där gran dominerar.

 • Inom reservatet finns spår efter en järnframställningsplats. Därom vittnar ett par slaggvarpar; typiskt belägna i anslutning till en förre detta våtmark. Slaggvarp är en hög med slagg och restprodukter efter järnframställning. Det finns även en tjärdal.

Död ved gynnar arter

Området hyser skog i olika åldrar. Medelåldern uppgår till drygt sjuttio år, men vissa träd och mindre områden av träd är betydligt äldre. Den rika förekomsten av barr- och lövträdslågor (liggande, döda träd), gamla grova granar och tallar, högstubbar, torrakor (stående döda träd), torrträd och lövträdssocklar ger förutsättningar för en rik fauna och flora. Ett antal signalarter har påträffats. Bland annat vedtrappmossa, rörsvepemossa, blåmossa, långfliksmossa och gammelgranslav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn över natten.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn över natten.
 3. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 5. Göra upp eld.
 6. Gräva upp, plocka eller skada växter (inklusive kryptogamer) eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 8. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten, tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskrifterna 1, 3, 5 och 7 under punkt C gäller ej markägare eller innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 25,8 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger lättillgängligt mellan Gullaboås och Bidalite i Torsås kommun.

 • Parkeringen är i dagsläget otillgänglig och frågan om placering är under utredning.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet