Gullaboås

Granskog i Gullaboås

Fotograf: Martin Hägerås

Skogen i Gullaboås har varit opåverkad av människohand under flera decennier. Därför har det skapats en unik miljö med en rik flora och fauna

Från skogsbruk till vildmark

Gullaboås naturreservat är ett intressant och lättillgängligt exempel på hur skogen utvecklas när skogsbruket upphör. Skogen här har som helhet inte påverkats av skogsbruk under ett flertal decennier. Dessutom utgör lämningar efter forna tiders markanvändning ett spännande inslag för besökaren. Reservatet utgörs till största del av äldre barrblandskog där gran dominerar.

Död ved gynnar arter

Området hyser skog i olika åldrar. Medelåldern uppgår till drygt sjuttio år, men vissa träd och mindre områden av träd är betydligt äldre. Den rika förekomsten av barr- och lövträdslågor (liggande, döda träd), gamla grova granar och tallar, högstubbar, torrakor (stående döda träd), torrträd och lövträdssocklar ger förutsättningar för en rik fauna och flora. Ett antal signalarter har påträffats. Bland annat vedtrappmossa, rörsvepemossa, blåmossa, långfliksmossa och gammelgranslav.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
  2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn över natten.
  3. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  4. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
  5. Göra upp eld.
  6. Gräva upp, plocka eller skada växter (inklusive kryptogamer) eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
  7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten, tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.
Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 25,8 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län