Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gullaboås

Granskog i Gullaboås

Foto: Martin Hägerås

Skogen i Gullaboås har stått orörd i flera decennier. Här finns grova träd, högstubbar och fallna stammar. För arter som inte trivs i brukad skog är reservatet en fristad.

Från skogsbruk till vildmark

I naturreservatet kan du uppleva en skog som sköter sig själv. Här dör träden av ålderdom. Eller naturliga processer så som insektsangrepp. Karakteristiskt för naturskog är också blandningen av trädslag. I reservatet är gran vanligast men här finns också tall, asp, björk, bok, sälg och al.

Signalarter

Rörsvepemossa, blåmossa, vedtrappmossa och långfliksmossa är exempel på signalarter som hittats i reservatet. De är arter typiska för skog med höga naturvärden. Ytterligare ett exempel är gammelgranlaven. Den växer på gamla granstammar i marker där det funnits skog sedan lång tid tillbaka.

Spår i markerna

I reservatets västra del finns lämningar efter ett par slaggvarpar. Varparna är nio respektive fyra meter i diameter och övervuxna av gräs och mossa. En slaggvarp var en hög med restprodukter man fick vid järnframställning. Järnet framställdes i blästerugnar. Kanske är den halvmeterhöga övertorvade, mossklädda stensamlingen i anslutning till varparna resterna efter en gammal ugn? Vid järntillverkningen användes sannolikt myrmalm, som man troligen hämtade från den närliggande, före detta våtmarken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn över natten.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn över natten.
 3. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 5. Göra upp eld.
 6. Gräva upp, plocka eller skada växter (inklusive kryptogamer) eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 8. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten, tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskrifterna 1, 3, 5 och 7 under punkt C gäller ej markägare eller innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 25,8 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger lättillgängligt mellan Gullaboås och Bidalite i Torsås kommun.

 • Parkeringen är i dagsläget otillgänglig och frågan om placering är under utredning.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss