Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vickleby stora och lilla alvar

Orkidéer på Vickleby alvar

Foto: Johan Teiffel

De kalkrika markerna på Stora alvaret har betats i årtusenden, vilket gett upphov till ett säreget växt- och djurliv. Till Vicklebyalvaren vallfärdar många om våren för att beundra den överdådiga blomsterprakten.

Blomsterfägring

Vicklebyalvaren lockar till sig många blomsterälskare. I maj månad breder ett hav av orkidéer ut sig. Särskilt rikligt blommar Adam och Eva och Sankt Pers nycklar som tillsammans med gullviva färgar alvaret i gult, rosa och violett. Senare in på säsongen blommar kärrknipprot och det sällsynta honungsblomstret på alvarets fuktängar.

Fågelrikt

För den som vill skåda fågel rekommenderas Lindskärren. På vår och försommar ses vadare som rödbena, storspov, tofsvipa, större strandpipare och ljungpipare i och vid kärren. Ibland kan man även se kärrsnäppa.

Geologisk formation

I reservatens östra delar framträder ett märkligt landskap – Resmozonen. Här har kalkberggrunden spruckit, rasat ihop och bildat en sänka med karst. I sänkan har vatten urholkat kalksten till gropar och åsar samt underjordiska bäckar.

Bebott sedan länge

Människan har levt och verkat på Öland de senaste 5000 åren. I reservatet finns flera fornlämningar, till exempel den spännande altarstenen med tillhörande skeppssättning. Här finns också gamla vägar, husgrunder och stenmurar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Stora och Lilla Vickleby naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för orienteringstävling eller liknande.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Fullständiga föreskrifter för Stora Vickleby naturreservat

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar

Fullständiga föreskrifter för Lilla Vickleby naturreservat

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Stora Vickleby alvar

Beslutsår: 1997
Areal: 660 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Lilla Vickleby alvar

Beslutsår: 1999
Areal: 613 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservaten ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

En stor gemensam parkeringsplats med rastbord och information finns öster om Vickleby kyrka längs väg 136.


Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss