Vickleby stora och lilla alvar

Orkidéer på Vickleby alvar

Fotograf: Johan Teiffel

Vickleby alvar har använts som betesmark sedan stenåldern och betas idag av nötkreatur. Det välbesökta området lockar till sig många blomsterälskare då orkidéerna blommar som rikligast på försommaren.

Variationsrik växtmiljö

Stora Alvaret erbjuder en rik variation av olika växtmiljöer. Inom det vidsträckta Stora och Lilla Vickleby alvar finns samtliga alvarets växtmiljöer representerade. Dessa är alvartorräng, fårsvingelhed, solvändelavhed, alvarfuktäng, vätar, spricksträngsalvar, grusalvar, hällmarker med karstområden, buskmarker med tok eller en, samt små temporära alvarsjöar, närmast att betrakta som kärr.

Färgsprakande orkidéer

Vickleby alvar är känt för sina fantastiska orkidéer. Här finns Adam och Eva, krutbrännare, kärrknipprot och många andra av Ölands 30 orkidéarter. Orkidéer är kräsna blommor som behöver kalkberggrund, mycket solljus och kortbetad vegetation för att trivas. Tack vare att nötkreaturen betar av gräsvegetationen och att lantbrukarna röjer buskar gynnas orkidéerna och ett stort antal andra växtarter på alvaret.

Den märkliga Resmozonen

Några kilometer ut på Vickleby alvar finns ett märkligt landskap. Här slingrar sig ett gigantiskt dike likt en uttorkad gräsklädd flodbädd. Det är den så kallade Resmozonen som har bildats genom att berggrunden har spruckit och rasat ihop. I Resmozonen finns underjordiska bäckar och karstfenomen, där vattnet har urholkat kalkstenen till gropar och åsar. I denna miljö lever till exempel den säregna alvarstyltflugan och hällsnäckan. Ovanliga växter som klipplök och kalkbräken växer i kalkstenens sprickor.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservaten Stora och Lilla Vickleby alvar är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar


Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Stora Vickleby alvar

Beslutsår: 1997
Areal: 660 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Lilla Vickleby alvar

Beslutsår: 1999
Areal: 613 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län