Stormyran på Ulvön

- blomsterrik myr

Inom reservatet finns fyra mindre myrar; Stormyran, Hällmyran, Gruvmyran och Snotterbärsmyran. Framför allt Stormyran har en artrik och intressant flora.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda en för länets kusttrakter representativ, opåverkad och mycket värdefull skogs-myrmosaik med höga botaniska värden. Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Orkidémyr nära havet

Stormyran är ett medelrikkärr som troligen är påverkad av skalgrus och/eller diabasberggrund. Det medför att floran är extra artrik. Här kan du hitta småsileshår, en sydlig art som endast finns på några få nordligare platser. I övrigt förekommer till exempel brunag, gräsull, knagglestarr, myggblomster, ängsnycklar och dvärgbläddra. Myggblomstret finns här rikligt, med ibland tusentals blommande exemplar.

Myrens södra delar sluttar mot havsstranden. Kärren utgörs till stora delar av gungflyn vilket är en matta av levande och döda växter, torv, drivved med mera som flyter på vattnet. Fåglar som häckar här är bland annat trana, orre och enkelbeckasin.

Skog med hällmarkstallar

Omgivningarna till myrområdet utgörs i väster av Hällmyrbergets nordostsluttning som i sitt övre parti är en naturskogsartad granskog i brant och blockrik terräng. Här finns gott om döda omkullfallna stammar. Mellan myrarna finns skog av varierad karaktär med inslag av hällmarker. Här finns allt från ren tallskog till grandominerade bestånd och åldern är upp till cirka 130 år. Knotiga äldre hällmarkstallar förekommer spridda i reservatet och klibbal finns i myrkanterna. I sydost gränsar myrområdet till kalspolade hällmarker fram till havet.

Gruvbrytning

Öster om Gruvmyran i Gruvberget hittar man Jakobs norra skärpning, en stor horisontal gruva med pelarstödda sidoorter. Här bröt man under perioden 1870 - 1888 järnmalm. Spåren efter brytning syns tydligt med utskrotat berg och gruvöppningen skymtar som ett svart hål in i berget gömt bakom skogen. Gruvan är skyltad genom projektet Geologivägen.

Spåren efter mänsklig verksamhet syns även på andra ställen i området bland annat på ett klapperfält sydost om Gruvberget där det finns en nedsänkt körväg i stenfältet. Denna kan ha ett ursprung från gruvepoken men malmen fraktades ut åt andra hållet i Malmviken på insidan av Ulvön. Terrängen vid Gruvberget är blockrik med stundtals rikligt inslag av asp.

Grottområde

Nordost om reservatet och myrområdet, norr om "Predikostolen", förekommer ett tiotal djupa höga grottor och skrevor i diabas varav vissa är utslipade tunnelgrottor. De tydligaste är Södra och Norra Tunnelskrevan. Området nås enklast genom att vandra efter stranden från Norrsand.

Besök görs på egen risk!

Grottorna och skrevorna kan vara besvärliga att nå uppifrån i de branta terrasserade klipporna. Rep kan vara bra att ha med och stor försiktighet bör iakttagas. Det är inget att rekommendera för nybörjare och höjdrädda. Grottorna kan också vid vissa omständigheter nås från sjösidan. Det är dagar när det är vindstilla och ingen sjöhävning.

Stormyran på Ulvön. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Besöksmål i närheten

Cirka en kilometer norrut ligger kulturreservatet Sandvikens fiskeläge. Det ligger vid en öppen vik med sandstrand och de gamla sjöbodarna ligger samlade i en vid båge kring naturhamnen. Det gamla kapellet i Ulvöhamn är skyddat som byggnadsminne.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Plocka blommor, mossor, svampar eller lavar samt gräva upp växter. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Skada mark och block.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad annat än i samband med jakt.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon inklusive snöskoter.
 • Cykla.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens och markägarnas tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Johan Uebel

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2001

Storlek: 90 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv