Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormyran på Ulvön

Här hittar du blomsterrika våtmarker nära havet på Norra Ulvön. Inom reservatet finns fyra mindre myrar; Stormyran, Hällmyran, Gruvmyran och Snotterbärsmyran. Framför allt Stormyran har en artrik och intressant flora.

Orkidémyr nära havet

Stormyran är ett medelrikkärr som troligen är påverkad av skalgrus och/eller diabasberggrund. Det medför att floran är extra artrik. Här kan du hitta småsileshår, en sydlig art som endast finns på några få nordligare platser. I övrigt förekommer till exempel brunag, gräsull, knagglestarr, myggblomster, ängsnycklar och dvärgbläddra. Myggblomstret finns här rikligt, med ibland tusentals blommande exemplar.

Myrens södra delar sluttar mot havsstranden. Kärren utgörs till stora delar av gungflyn vilket är en matta av levande och döda växter, torv, drivved med mera som flyter på vattnet. Fåglar som häckar här är bland annat trana, orre och enkelbeckasin.

Skog med hällmarkstallar

Omgivningarna till myrområdet utgörs i väster av Hällmyrbergets nordostsluttning som i sitt övre parti är en naturskogsartad granskog i brant och blockrik terräng. Här finns gott om döda omkullfallna stammar. Mellan myrarna finns skog av varierad karaktär med inslag av hällmarker. Här finns allt från ren tallskog till grandominerade bestånd och åldern är upp till cirka 130 år. Knotiga äldre hällmarkstallar förekommer spridda i reservatet och klibbal finns i myrkanterna. I sydost gränsar myrområdet till kalspolade hällmarker fram till havet.

Gruvbrytning

Öster om Gruvmyran i Gruvberget hittar man Jakobs norra skärpning, en stor horisontal gruva med pelarstödda sidoorter. Här bröts det järnmalm under perioden 1870-1888. Spåren efter brytning syns tydligt med utskrotat berg och gruvöppningen skymtar som ett svart hål in i berget gömt bakom skogen. Gruvan är skyltad genom projektet Geologivägen.

Spåren efter mänsklig verksamhet syns även på andra ställen i området bland annat på ett klapperfält sydost om Gruvberget där det finns en nedsänkt körväg i stenfältet. Denna kan ha ett ursprung från gruvepoken men malmen fraktades ut åt andra hållet i Malmviken på insidan av Ulvön. Terrängen vid Gruvberget är blockrik med stundtals rikligt inslag av asp.

Grottområde besöks på egen risk

Nordost om reservatet och myrområdet, norr om "Predikostolen", förekommer ett tiotal djupa höga grottor och skrevor i diabas, där vissa är utslipade tunnelgrottor. De tydligaste är Södra och Norra Tunnelskrevan. Området nås enklast genom att vandra efter stranden från Norrsand.

Grottorna och skrevorna kan vara besvärliga att nå uppifrån i de branta terrasserade klipporna. Rep kan vara bra att ha med och stor försiktighet bör iakttagas. Det är inget att rekommendera för nybörjare och höjdrädda. Grottorna kan också vid vissa omständigheter nås från sjösidan. Det är dagar när det är vindstilla och inga vågor.

Öppen myr omgiven av skog.

Stormyran på Ulvön. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Besöksmål i närheten

Cirka en kilometer norrut ligger kulturreservatet Sandvikens fiskeläge. Det ligger vid en öppen vik med sandstrand och de gamla sjöbodarna ligger samlade i en vid båge kring naturhamnen.

Sandvikens fiskeläge

Det gamla kapellet i Ulvöhamn är skyddat som byggnadsminne:

Ulvö gamla kapell

Delar av södra Ulvön ingår reservatet Ulvöhavet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Plocka blommor, mossor, svampar eller lavar samt gräva upp växter. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Skada mark och block.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad annat än i samband med jakt.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon inklusive snöskoter.
 • Cykla.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens och markägarnas tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2001

Storlek: 90 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Till Ulvön tar du dig med skärgårdsbåtarna eller egen båt. Reservatet ligger söder om det gamla fiskeläget Sandviken och norr om Norrsand på nordöstra delen av Norra Ulvön. Området nås via stig från Sandvikssjön där en informationstavla är placerad. Du kan också nå området från Norrsand.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss