Lovik-Storflon

- spännande myrmosaik

Lovik-Storflon är ett flackt och mosaikartat myr- och skogsområde. Skogen är präglad av äldre tiders bränder men har senare utvecklats till en äldre granskog med inslag av äldre tallar och brandstubbar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en skogsmyrmosaik med orörda våtmarker och äldre barrskog. På de tydligast brandpräglade talldominerade skogsholmarna kan naturvårdsbränningar komma att genomföras.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Myrar med fågelliv

Det stora myrområdet är flackt med större och mindre holmar med fastmark. Några mindre tjärnar finns. Området ligger på en vattendelare och avvattnats åt tre olika håll. Kärr- och mossvegetationen är genomgående vitmossdominerad med bland annat tuvull, tuvsäv, olika ris och en del högstarrarter.

På myrarna häckar bland annat kricka, gluttsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, sävsparv, ängspiplärka, gulärla och dalripa. Orrspel kan höras och ses under våren.

Brandpåverkad skog

Gammal granskog dominerar och slutenhet varierar från täta partier till stora öppna luckor. Det stora värdet ligger i ostördheten, storleken och den intressanta mosaiken av myr och naturskog. Lövinslaget är stort med framförallt björk, men även asp och sälg. Hela området ligger högt på över 400 meter över havet, men trots detta är snöbrotten på granarna inte så omfattande.

Skogsområdet är trots höjdläget och fuktigheten tidigare påverkat av brand. Enstaka brandspår kan ses på en del döda tallar. Tallstubbar finns spridda i området vilket visar att tallen varit vanligare i tidigare skogsgenerationer i området.

Vedsvampar

Andelen lågor (omkullfallna träd) är stor och dessa förekommer i olika nedbrytningsstadier. Det gör att det finns gott om vedsvampar. Här har noterats bland annat ullticka, gränsticka, doftskinn, stjärntagging, vedticka och finporing.

Lovik-Storflon. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1985, utvidgades 2007

Storlek: 398 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000