Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lovik-Storflon

Lovik-Storflon är ett stort mosaikartat myr- och skogsområde. Skogen är präglad av äldre tiders bränder men har senare utvecklats till en äldre granskog med inslag av äldre tallar och brandstubbar.

Myrar med fågelliv

Det stora myrområdet är flackt med större och mindre holmar med fastmark. Några mindre tjärnar finns. Området ligger på en vattendelare och avvattnats åt tre olika håll. Kärr- och mossvegetationen är genomgående vitmossdominerad med bland annat tuvull, tuvsäv, olika ris och en del högstarrarter.

På myrarna häckar bland annat kricka, gluttsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, sävsparv, ängspiplärka, gulärla och dalripa. Orrspel kan höras och ses under våren.

Brandpåverkad skog

Gammal granskog dominerar och det varierar från täta partier till stora öppna luckor. Det stora värdet ligger i ostördheten, storleken och den intressanta mosaiken av myr och naturskog. Lövinslaget är stort med framförallt björk, men även asp och sälg. Hela området ligger högt på över 400 meter över havet, men trots detta är snöbrotten på granarna inte så omfattande.

Skogsområdet är trots höjdläget och fuktigheten tidigare påverkat av brand. Enstaka brandspår kan ses på en del döda tallar. Tallstubbar finns spridda i området vilket visar att tallen varit vanligare i tidigare skogsgenerationer i området.

Vedsvampar

Andelen lågor (omkullfallna träd) är stor och dessa förekommer i olika nedbrytningsstadier. Det gör att det finns gott om vedsvampar. Här har noterats bland annat ullticka, gränsticka, doftskinn, stjärntagging, vedticka och finporing.

Flygbild över myr- och skogsmark.

Lovik-Storflon. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1985, utvidgades 2007

Storlek: 398 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Sundsvall tar du väg 86 till Kovland, därifrån väg 320 mot Holm. I Vike svänger du in på en väg norrut och följer skyltningen, cirka en mil. Det finns informationsskyltar på två platser.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss