Lill-Oxsjöskogen

- brandpräglad tallskog

Lill-Oxsjöskogens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

I detta område finns tallskog som är präglad av tidigare skogsbränder. Reservatet är kuperat och stenigt. Du kan se tydliga brandskador på träd och kolad ved.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en brandpräglad naturskog med torrakor och äldre träd.

Tallskog med löv

Skogen kring höjden öster om Lill-Oxsjön domineras av äldre tallskog och barrblandskog varvat med fuktigare gransvackor. Inslaget av lövträd är bitvis stort, främst i form av asp, men även sälg och björk. Det finns en hel del liggande men även en del stående tallved. Lövved liksom omkullfallna granar finns framförallt i de mer fuktiga partierna.

Sällsynta tickor på tall

På ostsluttningen i norr ligger områdets pärla - en högklassig naturskog med stort inslag av äldre tallar med tallticka. Här finns också rikligt med död ved. Även sydsluttningen väster om vändplanen har bitvis stort inslag av äldre tallar och tallved. På en av de grova tallågorna har den sällsynta laterittickan påträffats och dvärgbägarlav förekommer på flertalet tallågor.

Arter på granved

I övriga delar av sluttningen samt på toppen är tallskogen yngre. Men även här finns ett bitvis stort inslag av tallöverståndare och lövträd. När sluttningen flackar ut österut och blockigheten minskar är tidigare huggningar mer tydliga. I svackorna och bäckfårorna dominerar granen. Även dessa delar har utvecklat fina naturvärden med gott om död ved. Arter knutna till gran är exempelvis vedtrappmossa, ullticka, rosenticka samt lappticka.

Strax sydväst om vändplanen ligger en mindre tjärn från vilket det går ett surdråg västerut. Här är lövträdsinslaget stort och mängden liggande och stående död ved av såväl lövträd som gran är påtaglig.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 45 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat