Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lill-Oxsjöskogen

Omkullfallet gammalt träd.

Lill-Oxsjöskogens naturreservat. Foto: Kristin Lindström

I detta område finns tallskog som är präglad av tidigare skogsbränder. Reservatet är kuperat och stenigt. Du kan se tydliga brandskador på träd och kolad ved.

Tallskog med löv

Skogen kring höjden öster om Lill-Oxsjön domineras av äldre tallskog och barrblandskog varvat med fuktigare gransvackor. Inslaget av lövträd är bitvis stort, främst i form av asp, men även sälg och björk. Det finns en hel del liggande men även en del stående tallved. Lövved liksom omkullfallna granar finns framförallt i de mer fuktiga partierna.

Sällsynta tickor på tall

På ostsluttningen i norr ligger områdets pärla - en högklassig naturskog med stort inslag av äldre tallar med tallticka. Här finns också rikligt med död ved. Även sydsluttningen väster om vändplanen har bitvis stort inslag av äldre tallar och tallved. På en av de grova tallågorna har den sällsynta laterittickan påträffats och dvärgbägarlav förekommer på flertalet tallågor.

Arter på granved

I övriga delar av sluttningen samt på toppen är tallskogen yngre. Men även här finns ett bitvis stort inslag av tallöverståndare och lövträd. När sluttningen flackar ut österut och blockigheten minskar är tidigare huggningar mer tydliga. I svackorna och bäckfårorna dominerar granen. Även dessa delar har utvecklat fina naturvärden med gott om död ved. Arter knutna till gran är exempelvis vedtrappmossa, ullticka, rosenticka samt lappticka.

Strax sydväst om vändplanen ligger en mindre tjärn från vilket det går ett surdråg västerut. Här är lövträdsinslaget stort och mängden liggande och stående död ved av såväl lövträd som gran är påtaglig.

Stor brun tallticka.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 45 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger 2 mil norr om Stöde och en mil väster om sjön Leringen. Från E4 i Torpshammar tar du av norrut mot Gimåfors. I Nordanede svänger du mot Tivsjön. Strax innan Tivsjön tar du av mot Kassjön, efter ytterligare 4 kilometer, sväng höger. Sista sträckan, cirka 1 kilometer är i dåligt skick.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss