Lill-Sundsjön

- brandpräglad tallnaturskog

Lill-Sundsjöns naturreservat. Foto: Per Sander

Skogen vid Lill-Sundsjön är en fin barrnaturskog med upp till 350-åriga tallar, en del med spår av äldre skogsbränder. Skogen har rikligt med stående och liggande döda träd.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att området lämnas för fri utveckling där urskogsprägeln skall behållas och förstärkas. Områdets lättillgänglighet gör det till ett intressant och pedagogiskt utflyktsmål. 

Lill-Sundsjön är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Sundsvalls kommun.

Gammal tallskog

Skogen vid Lill-Sundsjön är främst en tallnaturskog där man fortfarande kan studera branddynamik och strukturer för denna tidigare så vanliga naturtyp. Skogsområdets påverkan av återkommande bränder framgår av brandljud (spår av bränder) i tallarna och grova brandstubbar. Åldern på de levande tallarna är upp till 350 år. I skogen finns många talltorrakor och gran- och tallågor (döda stående och liggande träd).

Arter i reservatet

Skogen har påverkats mycket lite av skogsbruk och är biologiskt och skogshistoriskt intressant. Här finns också myrimpediment med hänglavsrika kantzoner med rikligt med garnlav.

Vedsvampar som påträffats i reservatet är till exempel lappticka, rosenticka, ullticka och granticka på granlågor. I skogen finns också lunglav på sälgar och allmänt med njurlavar. Spindelblomster är en liten oansenlig orkidé som du kan få syn på här om du är skarpögd.

Närliggande reservat

Ett par kilometer österut ligger det betydligt större reservatet Sundsjöåsen med stigar och övernattningsstuga.

 

Ulltickan växer på grova omkullfallna granstammar med ännu kvarsittande bark. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att gräva upp växter, fälla träd eller på annat sätt skada levande och döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar.
  • Rida eller cykla inom reservatet.
  • Köra motordrivet fordon utan tillstånd från förvaltaren eller dennes ombud.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Skräpa ned eller deponera plåt, plast, glas, papper, avfall eller annat inom reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Sundsvalls kommun

Telefon 060-19 10 00

Fakta

Beslutsår: 1994

Storlek: 15 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat