Djupdalen

Vy över Djupdalsmyran.

Djupdalsmyran. Foto: Sofia Vestin

Söder om Faxälven i gränstrakterna mellan Helgum och Edsele socknar, finns ett flertal naturreservat med särskilt artrik flora. Det beror på att jordarterna här innehåller kalk. Detta reservat består främst av skogsmark men även den stora Djupdalsmyran.

Inlandsisen danade landskapet

Inlandsisen har skapat några av de landskapsformer och förhållanden som är typiska för området. Kalkrik morän kom genom isens rörelse från den jämtländska kalkberggrunden. Kalken har medfört att floran i reservatet är rik med bland annat ett flertal orkidéer. I norra delen av reservatet finns Stordjupdalen, en 15–20 meter djup ravin eller skvalränna som bildades under isens avsmältning när vatten tappades från en issjö och mejslade fram rännan i landskapet.

Ravin med många källor

I botten av ravinen rinner Djupdalsbäcken. Längs ravinsidorna finns flera kallkällor, synliga som ljusgröna fält av lundarv och bållevermossor. Även järnockrakällor förekommer. Granskogen i ravinen är gammal och grov och utpräglat luckig. Torrträden är många och det är bitvis svårt att ta sig fram för alla grova omkullfallna granar. Gamla och döda träd finns av alla vanliga trädslag.

Mycket med död ved

Granskogen i reservatet är till största del naturskogsartad. Lövinslaget är delvis stort, framförallt i form av gråal och björk, men även asp och sälg förekommer. Riktigt gamla granar är ovanligt. Mängden död ved varierar och är anmärkningsvärt riklig i vissa områden. Typiskt är luckiga och frodiga högörtsbestånd där grova björk- och granlågor (omkullfallna träd) i olika nedbrytningsstadier ligger kors och tvärs på marken.

Djupdalsmyran med många mossarter

Den största våtmarken i reservatet är Djupdalsmyran. Rikkärrsytorna på den öppna myren är till största delen klassade som medelrikkärr till intermediära kärr. Bland mossorna återfinns knoppvitmossa, korvskorpionmossa, guldspärrmossa, späd skorpionmossa och myruddmossa. Tvärs över myren rinner Bodbäcken som skär av en mindre åsrygg. Nedströms myren byter Bodbäcken namn till Långån. I utkanten av myren finns grandominerade skogskärr och mindre sumpskogspartier.

Ovanliga arter

Många mindre vanliga arter är funna i området. Exempelvis finns kärlväxter som myrbräcka, lappranunkel, glesgröe, skogsrör, tvåblad och skogsfru. Där det finns gott om död ved kan hittas svampar som gränsticka, doftskinn och blackticka. Finporig trådbrosklav och mörk rödprick är några av lavarterna som påträffats. Den starkt hotade fjärilsarten trolldruvemätare har setts i Stordjupdalen.

Tidigare fäbodskog

Det har funnits flertalet fäbodar i omgivningarna och utanför reservatet finns ett antal gamla fäbodlämningar. På gamla kartor kan utläsas att skogen använts till "mulbete" och Djupdalsmyran nyttjades till slåtter.

Närliggande naturreservat

Djupdalen är närmast omgiven av reservaten Gideåbergsmyrarna, Stensjöflon, Prästflon och Brandbärssvedjan:

Gideåbergsmyrarna

Stensjöflon

Prästflon

Brandbärssvedjan

Blommande gula myrbräckor.

Myrbräckan blommar. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlyst matsvamp och marklevande färgsvamp samt bär.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark, våtmarker eller vattenmiljöer.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 514 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat. Natura 2000 (delar av reservatet)

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 15 kilometer söder om Edsele, väster om Faxälven. Från väg 331 mellan Sollefteå och Ramsele åker du över Faxälven antingen i Ärtrik eller Edsele. I byn Meåstrand utmed landsvägen nedströms Edsele samhälle finns vägvisare till Gideåbergs-myrarnas naturreservat som du följer. Fortsätt på samma väg cirka 2 kilometer efter Gideå-bergsmyrarnas naturreservat så kommer du till Djupdalens naturreservat.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss