Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Midskogen

Granskog och en stor sten.

Midskogens naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

I Midskogen är det backigt nästan överallt. Terrängen är mycket kuperad med gamla knotiga tallar på höjderna och gammal granskog i ravinerna. I de delar där tallen dominerar finns spår från äldre skogsbränder.

Äldre tallar och granskog

Midskogen är ett stort och sammanhållet område som i stort sett är orört av modernt skogsbruk. På de branta höjderna finns gott om fina gamla tallar i hällmarksskogen. I svackorna är det fuktigare med äldre granskog och relativt gott om död ved. Även i de grandominerade delarna finns spridda äldre tallar.

Brandspår påträffas på höjderna men den senaste branden tycks ligga ganska långt tillbaks i tiden. Lågor (omkullfallna träd) finns det ganska gott om. Det gynnar vedsvampar som rosenticka och ullticka.

Lövträd som björk och asp finns spritt inom området. Det finns också enstaka sälgar där du kan finna den vackra gröna lunglaven.

Myrar och bäckar

I norr finns åtta små myrar som är i huvudsak öppna. Vegetationen består främst av vitmossor och risväxter i kanterna. Längst i väster rinner två små skogsbäckar som utanför reservatet går ihop och bildar Vithällmyrbäcken.

Rosafärgad svamp på trädstam.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vatten.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 125 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Edsele kör du 14 kilometer på väg 331 norrut mot Ramsele. Innan du kommer in i Ramsele centrum, sväng vänster och kör över Faxälven. Efter 800 meter svänger du höger mot Lungsjön. När du kört 8,5 kilometer, sväng vänster vid Aspåsen och fortsätt söderut på skogsbilvägen ytterligare 7 kilometer innan du tar av åt vänster igen. Kör vidare i cirka 1,6 kilometer till du har naturreservatet på vänster sida.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss