Midskogen

- kuperad naturskog

Midskogens naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

I Midskogen är det backigt nästan överallt. Terrängen är mycket kuperad med gamla knotiga tallar på höjderna och gammal granskog i ravinerna. I de delar där tallen dominerar finns spår från äldre skogsbränder.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en grandominerad, kuperad naturskogsmiljö med inslag av äldre brandpräglad tallskog samt ett antal mindre våtmarker.

Äldre tallar och granskog

Midskogen är ett stort och sammanhållet område som i stort sett är orört av modernt skogsbruk. På de branta höjderna finns gott om fina gamla tallar i hällmarksskogen. I svackorna är det fuktigare med äldre granskog och relativt gott om död ved. Även i de grandominerade delarna finns spridda äldre tallar.

Brandspår påträffas på höjderna men den senaste branden tycks ligga ganska långt tillbaks i tiden. Lågor (omkullfallna träd) finns det ganska gott om. Det gynnar vedsvampar som rosenticka och ullticka.

Lövträd som björk och asp finns spritt inom området. Det finns också enstaka sälgar där du kan finna den vackra gröna lunglaven.

Myrar och bäckar

I norr finns åtta små myrar som är i huvudsak öppna. Vegetationen består främst av vitmossor och risväxter i kanterna. Längst i väster rinner två små skogsbäckar som utanför reservatet går ihop och bildar Vithällmyrbäcken.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vatten.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 125 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur