Högkälstoppen

- gammelskogstopp med magnifik utsikt

Utsikt från Högkälstoppen. Foto: Jan Henriksson

Högkälstoppens naturreservat ligger högt uppe på toppen av ett berg. Härifrån har man en milsvid utsikt. Skogen på berget är en granskog med många naturskogsarter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Det är en grandominerad naturskogsartad skog med mycket med död ved.

Gamla träd och död ved

I naturskogen finns gamla träd och en rikedom på död ved som lågor (liggande döda träd),  torrakor (stående döda träd), naturliga stubbar och högstubbar. Dessa saknas mer eller mindre  i modern produktionsskog.

Trädslaget är mest gran men det finns även äldre tallar och lövträd som asp och björk. Den östra bergsbranten består av blockiga hällmarker med äldre knotiga tallar. En mindre myr finns i den sydvästra delen.

Lavar och svampar

Reservatet är en hemvist för många naturskogsarter. Den döda veden och de gamla träden är förutsättningar för många arters överlevnad. På gamla granar växer arter som långskägg, violettgrå tagellav och gammelgranskål. På granlågorna växer många olika ovanliga vedsvampar till exempel lappticka, rosenticka, doftskinn och rynkskinn.

På gamla sälgar hittar man den vackert gröna lunglaven. Ett vanligt lövträd i området är asp. På dessa kan man hitta korallblylav och aspgelélav.


Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Uebel

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 20 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat