Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sör-Stormyrliden

En person vandrar i hällmarkstallskog.

Sör-Stormyrliden. Foto: Kristin Lindström

I denna steniga och glesa naturskog kan du ströva runt och njuta av tystnaden och ensamheten. Här finns inga stigar eller andra anordningar för att underlätta friluftslivet, så det kan vara bra att ha med en GPS.

Spår av brand

Området är ett varierat brandpräglat naturskogsområde, beläget i en västsluttning. Du kan få se äldre tallar som är upp till 400 år gamla. Dessa har ibland skador av tidigare bränder, så kallade brandljud. Det finns även brandspår i form av kolad ved, både i hällmarkspartierna och i den tätare granskogen. En hel del lövträd, främst asp, finns inom reservatet.

Sällsynta vedsvampar

På en del av de gamla tallarna förekommer den sällsynta vedsvampen talltickan. De grandominerande partierna har lägre ålder och spår av äldre huggningar finns. En hel del träd har dött och börjat falla omkull, framförallt i sluttningens nedre och mellersta partier. På den döda veden påträffas vedsvampar som ullticka, rosenticka, doftskinn och lappticka.

Brun ticka på tall.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 21 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i norra delen av Örnsköldsviks kommun, cirka 14 kilometer norr om Hemling. Från Hemling kör du norrut förbi Nyliden och tar så småningom höger mot Trehörningssjö. Du korsar strax Gideälven och efter en dryg kilometer tar du vänster in på en liten skogsbilväg. Denna följer du i 4,8 kilometer innan du lämpligen parkerar vid en vändplan. Fortsätt till fots längs vägen cirka 300 meter till vägen börjar svänga till vänster. Då går du istället rakt fram på en otydlig stig, reservatsgränsen nås efter ytterligare drygt 300 meter.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss