Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Felåsen

- naturskog påverkad av brand

Felåsen. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

På berget Felåsens ost- och sydsluttningar ligger detta skyddade naturskogsområde. Detta är en del av länet med relativt mycket skyddsvärd skog. I trakten finns flera skogsreservat, varav Helvetesbrännan är det största och mest kända.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en brandpräglad naturskogsmiljö med en hel del torrakor och äldre träd. För att göra detta bör det på sikt åter brinna i området.

Svårframkomlig terräng

Området är högt beläget på Felåsens ost- och sydsluttningar, 280 - 420 meter över havet. Det är blockrikt och skarpt småkuperat med höjdryggar och sluttningar. De södra delarna är något flackare och mer lättillgängliga. Det finns inga anlagda stigar i reservatet.

Brandpräglad tallskog

Tallnaturskogen som dominerar naturreservatet har spår av flera bränder. I området finns allt från tätt stående stavatallskog till mer luckig och varierad barrblandskog med visst inslag av löv. Spår av mänsklig påverkan finns i form av gamla avverkningsstubbar. Det otillgängliga läget har dock inneburit att den mänskliga aktiviteten har varit låg.

I nordostbranten samt i anslutning till några lokar (vattensamlingar) i söder är skogen till stora delar urskogsartad. Här finns god förekomst av flera hundra år gamla tallar och mycket död ved.

Närliggande naturreservat

Karlborgsberget ligger i norr.

Karlsborgsberget

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla eller affisch.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 113 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur