Drickesmyrhöjden

Granskog i Drickesmyrhöjden.

Drickesmyrhöjden. Foto: Pekka Bader

I nordostsluttningen av bergen Drickesmyrhöjden och Västersjöberget ligger detta skyddade naturskogsområde. Det består av en gammal hänglavsrik granskog med inslag av asp, sälg, tall och björk.

Gamla träd och död ved

Området har påverkats av äldre timmerhuggningar men har därefter undgått skogsbruk. Skogssluttningen har därför bibehållit naturskogskaraktären. I hela reservatet finns spridda riktigt gamla träd. De högsta naturvärdena finns framför allt på de lite svårtillgängliga platåerna i väster. Här finns mest med gamla träd och död ved. Här och var ses också spår från tidigare skogsbränder i form av mycket gamla, kolade stubbar.

Naturskogsarter

Drickesmyrhöjden ligger i ett av de rikligaste kärnområdena för den hotade laven långskägg i landet. Arten är dock inte funnen här än, trots att miljön bör vara lämplig.

Men många andra naturskogsarter är hittade i reservatet. Till exempel finns lunglav och svamparna stjärntagging, ullticka, harticka, rosenticka, doftskinn, violmussling och veckticka.

Närliggande reservat

I söder ligger Habborgsbergen. Inom cirka två kilometer mot nordost ligger naturreservaten Älgberget-Björnberget och Nävertjärnsdalen.

Habborsbergen

Älgberget-Björnberget

Nävertjärnsdalen

Bild på vedsvampen stjärntagging.

Stjärntagging växer på undersidan av kraftigt murken ved. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 57 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger väster om byn Habborn. Från Kramfors kör du västerut vägen mot Mjövattnet. Fortsätt förbi Mjövattnet och i Habborn ta av till höger strax innan grustäkten. Fortsätt ytterligare cirka 1 kilometer och ta av till höger efter att du passerat bäcken. Parkera längs med vägen. Reservatet kan också nås söderifrån, via Viksjö och Habborn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss