Drickesmyrhöjden

- naturskog väster om Habborn

Drickesmyrhöjden. Foto: Pekka Bader

I nordostsluttningen av bergen Drickesmyrhöjden och Västersjöberget ligger detta skyddade område. Här växer gammal hänglavsrik granskog med inslag av asp, sälg, tall och björk.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en grandominerad naturskog. Området har mycket med döda stående och liggande träd och även lövrik barrskog.

Gamla träd och död ved

Området har påverkats av äldre timmerhuggningar men har därefterundgått skogsbruk. Skogssluttningen har därför bibehållit naturskogskaraktären. I hela reservatet finns spridda riktigt gamla träd. De högsta naturvärdena finns framför allt på de lite svårtillgängliga platåerna i väster. Här finns mest med gamla träd och död ved. Här och var ses också spår från tidigare skogsbränder i form av mycket gamla, kolade stubbar.

Naturskogsarter

Drickesmyrhöjden ligger i ett av de rikligaste kärnområdena för den hotade laven långskägg i landet. Arten är dock inte funnen här än, trots att miljön bör vara lämplig.

Men många andra naturskogsarter är hittade i reservatet. Till exempel finns lunglav och svamparna stjärntagging, ullticka, harticka, rosenticka, doftskinn, violmussling och veckticka.

Närliggande reservat

I söder ligger Habborgsbergen. Inom cirka två kilometer mot nordost ligger naturreservaten Älgberget-Björnberget och Nävertjärnsdalen.

Habborsbergen

Älgberget-Björnberget

Nävertjärnsdalen

Stjärntagging växer på undersidan av kraftigt murken ved. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 57 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat