Nördhöjden

- naturskog i brant terräng

Nördhöjdens naturreservat. Foto: Oskar Norrgrann

Reservatet omfattar berget Nördhöjdens syd-, öst- och nordsluttningar. Skogen domineras av gran men det finns även mycket med lövträd. Framför allt i sydsluttningen är det rikligt med asp och även andra lövträd som sälg och björk. Strax sydost om Nördhöjden tar Lill-Mårdsjöns naturreservat vid.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Denna utgörs av en barrnaturskog med bitvis stort lövträdsinslag och mycket död ved och äldre träd. Målet är att reservatet fortsatt ska innehålla mycket med lövträd.

Granskog på hög höjd

Nördhöjdens högsta toppar ligger över 470 meter över havet. Det sluttar brant utför på bergets sidor. Större delen av området är grandominerad och skogen är påverkad av äldre skogshuggningar. Tack vare att inget modernt skogsbruk skett så finns idag delar som är naturskogsartade. Här finns inslag av äldre träd, både av gran, tall och lövträd som asp, sälg och björk.

Merparten av områdets sydsluttning har yngre, högvuxen aspskog samt en del sälg och björk med varierande mängd gran.

Artrikt

​Naturvärdena är främst knutna till lövträden, framförallt asparna, samt inslaget av äldre barrträd. Ovanligare arter som är funna i reservatet är till exempel lunglav, vitgrynig nållav, småflikig brosklav, samt svamparna rosenticka, ullticka, doftskinn, koralltaggsvamp, gränsticka, stjärntagging och rynkskinn.

Kärlväxtfloran är rik med arter som nordisk stormatt, tolta, strutbräken, kramsrams samt de fridlysta orkidéerna knärot och spindelblomster.

Nordsjö by med ängsmarker

Nordsjö by var en av de sista byarna i länet som hade kor och getter på fritt bete på skogen. Detta har satt sin prägel på skogen närmast byn. I Nordsjö finns artrika ängsmarker med ängsgentiana, brudsporrar och många sällsynta ängssvampar.

Närliggande naturreservat

Lill-Mårdsjöns naturreservat ligger strax intill. Bäcken som rinner från sjön mot sydost, har god vattenstatus och hyser bland annat ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla.

Stjärntagging växer på undersidan av kraftigt murken ved. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 52 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat