Grenforsen

- naturskön forsravin i nedre Ljungan

Grenforsen i nedre delen av Ljungans dalgång är en mycket naturskön plats. Här finns ett vackert ravinlandskap med branta nipor med frodig vegetation utmed en brusande fors. Grenforsen är ett kommunalt naturreservat sedan 1998. Det är ett välbesökt friluftsområde med stigar och vindskydd.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. Man vill också skydda växtligheten på nipbranterna för att förhindra ras och förändrad landskapsbild.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Nipor och terrasser

De brantaste niporna består av jord som avlagrats i deltan från isälvar under istiden avsmältningsskede. Vid Grenforsen finns fina terrassbildningar som bildats när älven genom landhöjningen har skurit igenom ett delta, lagrat upp ett nytt som den sedan skurit igenom och så vidare. Höjdskillnaden är på vissa ställen hela 30 meter. Stigen från parkeringen leder dig ner i ravinen där du följer bäcken ned till älven.

Varierad växtlighet

Vegetationen är rik och varierad. Den frodigaste växtligheten hittar du in bäckravinerna. Här har upp till hundratalet arter noterats. Vid Tunomsbäcken har bland annat sällsynta arter som sötgräs, springkorn, desmeknopp och besksöta hittats. Den sistnämnda med sin nordgräns i Medelpad. Måbär och skogstry bildar en snårig buskvegetation och lövskogen domineras av gråal, hägg och olika videarter.

Närmare älven växer örtrika barr- och lövbestånd med inslag av vitsippa, blåsippa och liljekonvalj. Stränderna längs älven är steniga och karga.

Fåglar och spår av bäver

I de lummigare nipbranterna häckar fågelarter som grönsångare, svarthätta och rosenfink. Härmsångare har hörts och efter Tunomsbäcken hörs gärdsmygen sjunga. Här har även kungsfiskare setts, den blåa smaragden som är så svår att få syn på när den sitter i lövverket eller kommer flygande längs vattnet. Andra arter som noterats är kattuggla och strömstare.

Bäver förekommer i reservatet och kan ses ibland vid skymningen. Vanligast är dock att man ser spåren av deras nattliga aktivitet i form av fällda träd och spetsiga och timglasformade stubbar.

Paddling och fiske

Av de nio forsarna i nedre Ljungan är Grenforsen den mest dramatiska och natursköna. Den långa forsen är ett eldorado för forspaddling. Sport och flugfiske är populärt och tidigare bedrevs här ett omfattande notfiske. Det är numera sällsynt, bland annat på grund av restriktioner för att skydda fisket. Notstugan utgör ett minne från den epoken och idag visas notfiske enbart upp som ett populärt inslag under Ljungandagarna.

Flottningsepoken och kraftverksplaner

Flottningsepoken från slutet av 1700-talet till 1968 har påverkat Ljungan och vid Grenforsen gjordes omfattande flottledsrensningar 1819-1820. Då rätades älvfåran ut till ett rakare lopp från att tidigare ha gått runt Slåttholmen.

Vid Viforsen uppströms Grenforsen anlades ett vattenkraftverk år 1900 och i samband med ombyggnationen av kraftverket på 1970-talet riskerade Grenforsen att byggas ut. Det skulle i så fall skada detta viktiga område för Ljunganlaxen väldigt mycket. Så efter starka protester så beslutade regeringen 1978 att forsträckan nerströms Viforsen inte fick ändras.

Sötgräset är ett flerårigt bredbladigt gräs med upp till meterhöga strån. Foto: Lars Fahlberg

Grenforsen. Foto: Lars Fahlberg

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att gräva upp växter, fälla träd eller på annat sätt orsaka erosion av nipbranter eller skada mark och växtlighet.
 • Ta ris, grenar, näver, löv med mera från växande träd och buskar. 
 • Föra bort stenar, grus eller sand från stranden.
 • Vidta åtgärder som kan verka störande på djurlivet.
 • Rida eller cykla.
 • Köra motordrivet fordon utan tillstånd från förvaltaren.
 • Göra upp eld annat än på särskilt angivna platser.
 • Skräpa ned eller deponera plåt, plast, glas, papper eller annat avfall.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Sundsvalls kommun

Telefon 060-19 10 00

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 27 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000