Höga temperaturer i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Högberget

Bild från brinnande skogsmark.

Naturvårdsbränning. Foto: John Granbo

Högbergets naturreservat ligger sex kilometer öster om Näsåker. Det är ett brandpräglat skogsområde som domineras av tall. 2020 utökades reservatet med 29 hektar av likartad skogsmark, det vill säga äldre tallskog med tydliga brandspår.

Mycket med död ved

Högberget är ett skogsområde som inte har påverkats så mycket av människor under senare tid. Därför finns det gott om äldre träd och döda stammar ligger på marken. Det är bra för många arter som lever på dessa, som svampar och insekter. I reservatet finns en mängd mindre vanliga vedsvampar, exempelvis fläckporing och lappticka. Här finns även lavar som dvärgbägarlav och spår av ovanliga insekter som reliktbock har påträffats.

I reservatets senast utvidgade område finns också en mindre lövbränna med gott om äldre aspar. I de fuktigare svackorna växer äldre, flerskiktad granskog.

Tallbark med hål efter reliktbock.

Spår av reliktbock. Foto: Länsstyrelsen

Naturvårdsbränning

I stora delar av reservatet ska naturvårdsbränningar återinföras för att värna den brandpräglade miljön och arterna knutna till öppnare, varmare miljöer. Målsättningen är att på sikt återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, så kallade torrakor. För att gynna flera olika arter knutna till brand är avsikten att  naturvårdsbränningarna ska göras så varierade som möjligt, både i intensitet och bränningsdjup.

Fäbodliv och flottning

Strax väster om reservatet ligger den gamla fäbodlämningen Tannflobodarna. Det betyder att skogsbete med kor och andra djur förekommit tidigare. Det är dock så länge sedan så det har inte satt någon prägel på dagens skog. Närheten till den stora flottleden Ångermanälven antyder att området utnyttjats för skogsbruk sedan 1800-talet. Det finns också spår av plockhuggning i form av gamla avverkningsstubbar men ingrepp från senare tid är få.

Fornlämningar

Högberget ligger cirka sex kilometer öster om Nämforsens bronsåldersboplats och fångstgropar kan ses vid Larstjärnen. Fångstgropar användes tidigt av människan för att fånga älg och ren.

Närliggande reservat

I söder ligger Jättjärn och i öster Tjålmsjöån, Mo-Långsjön och Oringsjö.

Jättjärn

Tjålmsjöån

Mo-Långsjön 

Oringsjö

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007, utökat 2020

Storlek: 222 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Mittemot den nordliga avfarten till turistvägen i Resele, går den skogsbilväg in som leder upp till Lill-Fängsjön och reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss