Trefaldighetsdalen

I östra kanten av Sollefteå finns detta lilla reservat. Det består av en djupt nedskuren fuktig ravin på södra sidan av Ångermanälven. En stig leder runt i reservatet och via den når du också den gamla hälsokällan med järnhaltigt vatten.

Örtrik ravin

Reservatet består av en i älvsediment djupt nedskuren ravin intill en tallbeväxt nipa. I ravinen är växtligheten mycket frodig med hög blandskog. Mitt i reservatet mynnar en källa, vilket medför att ravinens nedre del är fuktig och blöt. Längs den lilla bäcken finns utfällningar av rödbrunt slam, så kallad järnockra. 

Trädskiktet består av en blandning av gran, björk, asp, hägg och al. Uppe på krönet finns en ren tallskog. Den branta sluttningen och underlaget medför att träd tidigt faller och hamnar som lågor på marken.

Kärlväxtfloran är örtrik och typisk för en fuktig älvravin. Du kan finna mindre vanliga arter som trolldruva, myskmåra, dvärghäxört, skuggviol och storgröe. På omkullfallna träd växer flera hotade vedsvampar som ullticka, rosenticka, gränsticka och rynkskinn.

Många stigar för vandring

Själva reservatet är litet men det är en bra utgångspunkt för vandring i det omgivande området där det finns många stigar.

Fladdermöss och fåglar

Den fuktiga miljön gör att det finns mycket insekter. Det gynnar både fågellivet och fladdermöss som gärna jagar här. Under en inventering påträffades tre arter av fladdermöss: nordfladdermus, brunlångöra och mustaschfladdermus.

Tidigare öppen naturmiljö

Historiskt har området med all säkerhet varit mindre trädbevuxet. Enstaka äldre tallar på nipkanten antyder att dalen förmodligen "flankerades" av tall vid sekelskiftets början och den skog som finns i ravinen idag är uppkommen under 1900-talet. I tidningar från 1926 beskrivs dalen som gräsbevuxen.

Trefaldighetskällan

I nedre delen av ravinen finns en gammal hälsokälla, Trefaldighetskällan. Den tros ha använts som offerkälla sedan mycket länge och för att "dricka brunn". Eftersom den mynnar mot norr dracks det för att mota farsoter. Att dricka brunn är en mycket gammal tradition som fanns redan på förkristen tid. När kristendomen infördes i vårt land kristnades också källorna.

I gammal folktradition hade Heliga Trefaldighetssöndag (första söndagen efter pingst) en särskild betydelse. Det gjordes då besök vid källor för att dricka av vattnet för hälsa och sjukdomsbot. Denna sed att vid en viss tid på försommaren besöka källor, har varit mycket populär i vårt land. På vissa håll var det på midsommardagen som källdrickandet skulle äga rum. Båda dessa dagar har också varit populära för dop.

År 1544 förbjöds källkulten men traditionen var djupt rotad och upphörde egentligen aldrig. På 1700-talet återupplivades den men avtog och upphörde på många håll i början av 1900-talet.

Järnhaltig vattensamling med omgivande frodig vegetation.

Trefaldighetsdalens naturreservat. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd, samla in insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Tälta eller göra upp eld.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Rida eller cykla i terrängen utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dyligt
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 2 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Reservatet ligger tre kilometer öster om Sollefteå centrum invid Ångermanälven. Med bil svänger du av mot Övergård, kör rakt fram efter järnvägsövergången och fortsätter tills du ser en parkering med informationstavla.

Buss

Med buss kan du åka till hållplats OKQ8 Storgatan, därifrån är det cirka 1,5 kilometer att gå längs väg till reservatet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss