Floberget

- stormar bäddar för baggar

Floberget. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Naturreservatet Floberget består av äldre granskog med stort inslag av lövträd. Senare års vinterstormar har medfört att det finns mycket gott om omkullfallna träd. Detta gynnar många arter, inte minst insekter och vedsvampar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en lövträdsrik grannaturskog med en hel del döda stående och liggande samt äldre träd.

Artrik naturskog

Knutet till den döda veden och de gamla granarna finns en mängd ovanliga arter som indikerar höga naturvärden. Som exempel kan nämnas vedsvamparna granticka, ullticka, rosenticka, rynkskinn, gränsticka och trådticka. Detta är också en bra livsmiljö för hackspettar, som till exempel tretåig hackspett.

De asprika partierna, till exempel norr om vägen, hyser arter som stor aspticka, koralltaggsvamp, korallblylav, aspgelélavar, doftticka och lunglav.

Frodig sluttning

Delar av sluttningen har rörligt markvatten, med grovvuxna träd och en ymnig markflora. Här finns mattor med till exempel topplösa, kärrfibbla, svart trolldruva, tolta, måbär, vårärt och höga ormbunkar. Även den skira ögonpyrolan kan påträffas i dessa näringsrikare delar av skogen.

Stor aspticka är en vedsvamp som påträffas mest på grova aspar, ofta högt upp på stammen. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 273 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat