Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Floberget

Mossbeklädda aspar.

Gamla aspar i Flobergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Naturreservatet Floberget består av äldre granskog med stort inslag av lövträd. Senare års vinterstormar har medfört att det finns mycket gott om omkullfallna träd. Detta gynnar många arter, inte minst insekter och vedsvampar.

Artrik naturskog

Knutet till den döda veden och de gamla granarna finns en mängd ovanliga arter som indikerar höga naturvärden. Som exempel kan nämnas vedsvamparna granticka, ullticka, rosenticka, rynkskinn, gränsticka och trådticka. Detta är också en bra livsmiljö för hackspettar, som till exempel tretåig hackspett.

De asprika partierna, till exempel norr om vägen, hyser arter som stor aspticka, koralltaggsvamp, korallblylav, aspgelélavar, doftticka och lunglav.

Frodig sluttning

Delar av sluttningen har rörligt markvatten, med grovvuxna träd och en ymnig markflora. Här finns mattor med till exempel topplösa, kärrfibbla, svart trolldruva, tolta, måbär, vårärt och höga ormbunkar. Även den skira ögonpyrolan kan påträffas i dessa näringsrikare delar av skogen.

Tickor på grov asp.

Stor aspticka är en vedsvamp som påträffas mest på grova aspar, ofta högt upp på stammen. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 273 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Ånge samhälle kör du väg 83 mot Östavall. Efter cirka 11 kilometer (mitt emot naturrastplatsen) tar du av till vänster och följer vägen mot Råsjö. Efter ytterligare drygt 7 kilometer svänger du höger och åker den sista kilometern fram till reservatets parkering.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss