Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vignäsbodarna

Granskogsbild med mossig trädstam i förgrunden.

Vignäsbodarnas naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Detta skogsreservat har fått sitt namn från den fäbod som tidigare fanns strax nordväst om området. Naturskogen är till huvuddelen grandominerad med ett fint inslag av spridda, gamla grova aspar.

Artrik granskog

I naturskogen finns stor mängd död ved i form av lågor (liggande döda träd) i olika grovlekar och nedbrytningsstadier. Det medför att många olika arter trivs i området. Vedsvampar som rosenticka, gränsticka, granticka, rynkskinn och ullticka är påträffade i reservatet. Den sällsynta skalbaggen större barkplattbagge är funnen på grova omkullfallna granar.

Under fäbodtiden gjorde de betande djuren skogen glesare. De grova asparna är troligen ett arv från den öppna skogen och eventuellt från en tidigare skogsbrand. På en brandstubbe har setts spår (brandljud) efter hela fem olika bränder. 

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

 • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen. Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
 • Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.
 • Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Gammal asp gillas av många

De äldre asparna är betydelsefulla för skogens biologiska mångfald eftersom det finns många mossor, svampar, lavar och ryggradslösa djur som enbart lever på asp. Asptickan, som är en vanlig angripare på levande aspar, rötar kärnan på träden och gör det lätt för hackspettarna att hacka ut sina bon i stammen. Aspen blir efterhand ihålig och kommer sedan under många år att utgöra en ypperlig livsmiljö för många arter.

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 20 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger två mil nordväst om Sollefteå. Kommer du söderifrån kan du åka antingen på västra eller östra sidan av älven upp till Forsmo. Norr om Forsmo tar du av till vänster in på en mindre väg. Efter cirka 600 meter svänger du höger in på en väg som följer Gravabäcken. Efter cirka sex kilometer till är du framme vid sista korsningen och där bör du parkera då vägen är mycket dålig sista biten. Då är det en knapp kilometer fram till infotavlan, och ytterligare ett par 100 meter till reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss