Alneskogen

- lummig oas på gammalt industriområde

En vandring i Alneskogen i slutet av maj eller början av juni är en sinnlig upplevelse med färger, dofter och ljud. Fågelsången är då som intensivast och lövverket är ljusgrönt.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara, vårda och utveckla ett variationsrikt lövskogsområde med speciella hänsyn tagen till botaniska och ornitologiska värden. Syftet är även bland annat att säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation och friluftsliv och som ett viktigt studieobjekt.

Naturreservatet är kommunalt och förvaltas av Örnsköldsviks kommun.

Sågverkshistoria

Alneskogens naturreservat är till stora delar ett gammalt industriområde som naturen tagit tillbaka. Dolt i lövdjungeln syns rester från Alne ångsåg, från kajerna, arbetarbostäderna, med mera. Huvuddelen av området domineras idag av lövskog.

Små gläntor och betade åkermarker finns här liksom klippor, öarna Norge och Danmark där virkesstaplarna tidigare låg och hällmarker med utsikter över Örnsköldsvik och hamninloppet. På hällmarkerna i reservatets östra del vid Skepparvägen finns flera gravrösen från bronsåldern. Här har man en fin utsikt över staden.

Pelarsal med fågelsång

Gråal- och björkskog dominerar, med inslag av sälg, rönn, hägg, druvfläder och spridda granbestånd. Denna naturtyp med gammal alskog beskrivs på ett målande sätt av den legendariska fågelskådaren Erik Rosenberg. -"Grönsångarens musik, så enkel den är, åstadkommer en säregen mystisk stämning inne i de grå pelarsalarnas gröna halvdunkel". Grönsångarens ringande spelljud låter som ett silvermynt som vibrerar på en marmorplatta.

Fågellivet i Alneskogen är rikt med ovanligare fåglar som härmsångare, svarthätta, näktergal, lundsångare och gärdsmyg. Stenknäck häckar här, liksom många hackspettarter. Både mindre hackspett och tretåig har observerats här.  Knölsvan häckar på öarna och häger ses under sensommar och höst. Vid stränderna häckar mindre strandpipare.

Artrik flora

Lövskogsluttningen ovanför vägen Järved-Bonäset är rik med ett grövre bestånd av asp, olvon, blåsippa, stinknäva och på hällmarker fjällnejlika. Andra intressanta florainslag är bäckgyllen, flenört, besksöta, stinknäva, pillerstarr, käringtand och kardborre. De två sistnämnda inkom under sågverkstiden med barlast. Idag är det osäkert om de fortfarande finns kvar.

Alneskogens naturreservat. Foto: Johanna Martinell

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Örnsköldsviks kommun

Telefon 0660-88 000

Fakta

Beslutsår: 1995

Storlek: 50 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Tillgänglighet

Här finns grillplats och torrdass anpassade för dig som kommer med rullstol eller rullator.