Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flistersjöskogen

Brandskadad tall vid sjö.

Vid Flistersjön. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Flistersjöskogen utgör en förlängning av Helvetesbrännan, ett av landets största skogsreservat nedanför fjällregionen. Området är beläget på Rödmyrbergets och Dalsbergets nordsluttningar ner mot Flistersjön. Det består av mer än 150 hektar brandpräglad skog med få spår av modernt skogsbruk.

Brandpräglad skog

Området domineras av äldre tallskog och barrblandskog, varvat med fuktigare gransvackor. Det finns även en hel del lövträd, främst björk, asp och sälg. Det finns rikligt med brandspår i form av brandljud (stamskada på träd som uppstått vid brand) och kolad ved. Terrängen är bitvis brant och blockig. Det finns även en del myrmark.

Viss plockhuggning har förekommit i Flistersjöskogen under tidigt 1900-tal. Det finns ändå kvar spridda äldre tallar. Bitvis är också tillgången på stående och liggande döda träd god. Knutet till död tallved har ovanligare arter som svamparna urskogsticka, gräddporing, vaddporing och laven dvärgbägarlav påträffats. 

Doftticka och lunglav

Doftticka på sälg förekommer ganska spritt i området. Samma sak med lunglav som växer på både sälg och asp. I de fuktigare granbestånden i öster är det bitvis rikligt med garnlav och på den döda granveden finns bland annat svampen doftskinn.

Naturvårdsbränning planeras

Liksom stora delar av omgivande landskap brann området vid upprepade tillfällen fram till slutet av 1800-talet. Därefter påbörjades effektivare brandbekämpning. Den enda branden i modern tid ägde rum 2005. Då medförde en förlupen kaffeeld att cirka två hektar brann, men med relativt få dödade träd. Det var utmed stigen ner mot den båtplats som finns vid sjön.

För att gynna växter och djur som är beroende av brand, planerar länsstyrelsen att göra naturvårdsbränningar i reservatet. Det har tidigare genomförts i intilliggande Helvetesbrännans naturreservat. I öster ligger reservatet Vattenån.

Helvetesbrännan

Vattenån

Stora vita tickor på en sälg.

Den väldoftande dofttickan växer på gamla sälgar. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark- eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 153 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Flistersjöskogen ligger fågelvägen 15 kilometer väster om Ånge. Från Ånge tar du väg 83 och svänger efter cirka sju kilometer höger mot Alby. Strax söder om Alby tar du sedan höger in på en skogsbilväg och följer skyltningen mot Helvetesbrännans naturreservat. Efter 13,5 kilometer på skogsbilvägen är det dags för ytterligare en högersväng, nu in på den väg som tar dig de sista två kilometerna till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss