Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljusmorberget

- naturskog och flodpärlmusselå

Söder om Indalsälven, några mil nordväst om Timrå, ligger naturreservatet Ljusmorberget. Här finns både äldre granskog och brandpräglad tallskog samt vattendraget Börkelån med flodpärlmusslor.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. För att bibehålla och utveckla naturvärdena kommer granskogen att lämnas för fri utveckling. I den talldominerade delen kan naturvårdsbränning komma att utföras i framtiden.

Både naturskog och brandprägel

Naturreservatet domineras av gammal granskog på frisk och fuktig mark. Här finns inslag av lövträd och enstaka mycket gamla tallar. Många vedsvampar knutna till multnande granstammar finns i skogen, till exempel ullticka, rosenticka, doftskinn, granticka, gränsticka och rynkskinn.

I den sydöstra delen, där Ljusmorberget ligger, präglas området av brandpräglad tallnaturskog. Här växer väldigt gamla tallar och det finns gott om stående död tallved, så kallade torrakor. Ljusmorsbergets högsta punkt ligger på 270 meters höjd över havet.

Flodpärlmusslor i ån

Genom norra delen rinner Börkelån som är ett biologiskt väl fungerande vattendrag. Vid 2018 års musselinventering konstaterades att föryngringen av små musslor var omfattande, vilket visar att musselbeståndet är livskraftigt. Det samma gäller öringbeståndet i ån.

I den centrala delen av reservatet ligger Näverskomyran genom vilken en mindre bäck, Öratjärnsbäcken, rinner. 

Fäbodtrakt

Drygt 500 meter öster om reservatet har det funnits tre fäbodvallar. De hörde till byn Backen och hette Gammelbodarna, Per-Efras och Jankesäters. Dit fördes boskapen förr för bete i skogen under somrarna.

"Ljusmor"

En ljusmor var i äldre tider en benämning på en kvinna som tillkallades för att hjälpa till vid förlossningar, det vill säga dåtidens barnmorska. Det finns dock ingen känd förklaring till varför Ljusmorberget heter som det gör.

Utsikt från Ljusmorberget. Foto: Åsa Michold

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Vaska efter guld eller andra ämnen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 85 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt