Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Råbäcken

- äldre granskog med gammal sälg

Råbäckens naturreservat. Foto: Pekka Bader

Råbäckens naturreservat är ett granskogsområde som ligger cirka fem kilometer nordväst om Grundsunda. Här lever många arter som behöver gammal skog med mycket död ved.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, närmare bestämt ett område som domineras av äldre granskog med en hög andel död ved.

Mycket med död ved

Områdets östra halva består av en granskog på fuktig mark. Här finns mycket med döende och död ved, främst av gran men även en del lövträd. De flesta lågorna (liggande trädstammar) är förrötade, vilket betyder att de hade röta redan när träden levde. På lågorna lever många vedsvampar som till exempel rosenticka, gränsticka, ostticka, ullticka och stjärntagging. Markvegetationen domineras i stora delar av olika ormbunkar.

Grova lövträd och tallar

Den västra halvan av reservatet består också av granskog, men inte lika fuktig. Här finns inslag av gamla grova sälgar och en del björkar. Området är rikt på hänglavar, främst garnlav men även violettgrå tagellav. Här finns också en del gamla och grova tallar samt spår av gamla avverkningar i form av tallstubbar.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 20 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt