Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Råbäcken

Äldre mossig granskog.

Råbäckens naturreservat. Foto: Pekka Bader

Råbäckens naturreservat är ett granskogsområde som ligger cirka fem kilometer nordväst om Grundsunda. Här lever många arter som behöver gammal skog med mycket död ved.

Mycket död ved

Områdets östra halva består av en granskog på fuktig mark. Här finns mycket döende och död ved, främst av gran men även en del lövträd. De flesta lågorna (liggande trädstammar) är förrötade, vilket betyder att de hade röta redan när träden levde. På lågorna lever många vedsvampar som till exempel rosenticka, gränsticka, ostticka, ullticka och stjärntagging. Markvegetationen domineras i stora delar av olika ormbunkar.

Grova lövträd och tallar

Den västra halvan av reservatet består också av granskog, men inte lika fuktig. Här finns inslag av gamla grova sälgar och en del björkar. Området är rikt på hänglavar, främst garnlav men även violettgrå tagellav. Här finns också en del gamla och grova tallar samt spår av gamla avverkningar i form av tallstubbar.

Rosafärgad vedticka.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 20 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Råbäckens naturreservat ligger cirka åtta kilometer norr om Husum. Från E4 vid Husum kan du åka vägen norrut mot flygplatsen, men sväng av åt höger innan du åker över Gideälven. Följ denna mindre väg i cirka 4,5 kilometer så är du framme.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss