Tjålmsjöån

- skogså med musslor

Den 3,5 kilometer långa Tjålmsjöån rinner mellan Mo-Långsjön och Tjålmsjön. Vattendraget har höga naturvärden med bland annat flodpärlmusslor och uttrar.

Syftet med reservatet

Syftet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, främst en del av ett naturligt vattendrag, ett naturvatten. För att bibehålla och utveckla naturvärdena kommer större delen att lämnas för fri utveckling. Tidigare flottledsrensade sträckor kan komma att återställas, diken kan läggas igen och åtgärder som gynnar lövuppslag kan komma att genomföras inom reservatet.

Omväxlande åsträcka med musslor

Tjålmsjöån växlar mellan forsande och lugnflytande partier och faller totalt 42 meter på sin väg ned till Tjålmsjön. Trots tidigare påverkan av flottningsrensningar och dämningar, har ån höga värden i ett regionalt och nationellt sammanhang. Här finns flodpärlmusslor och utter förekommer regelbundet.

Artrik barrskog

Skogen längs ån utgörs av barrblandskog som varvas med våtmarker och sumpskog. Rödlistade arter som hittats i skogen är bland annat lateritticka, mörk rödprick, rosenticka och gränsticka.

Blå jungfruslända. Foto: Oskar Norrgrann

Närliggande naturreservat

I nordväst gränsar reservatet mot Högbergets naturreservat. I öster finns reservaten Mo-Långsjön och Oringsjö. Samtliga är fina naturskogsområden och inom Oringsjö finns också fäbodvallen Mobodarna med betande boskap.

Tjålmsjöån. Foto: Oskar Norrgrann

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar och marklevande färgsvampar samt bär.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • Insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark eller motorbåt i sjöar.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Vaska efter guld eller andra ämnen.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 100 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat