Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rörmyrberget

Stenig tallskog.

Rörmyrbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Skogen i Rörmyrbergets naturreservat är tydligt påverkat av både forna bränder som äldre huggningar. Men det finns partier med tallar som är upp till 400 år gamla och där det finns mycket av döda trädstammar. En mängd mindre vanliga lavar och vedsvampar är funna i området.

Gamla tallar och kolticka

Skogen domineras av tall med stor spridning i ålder. De äldsta tallarna är uppemot 300-400 år gamla. På vissa tallar syns spår av flera äldre skogsbränder. Det finns ganska gott om död ved i olika former.

I reservatet finns ett flertal mindre vanliga arter som dvärgbägarlav, skrovellav, tallticka, fläckporing, finporing och gräddporing. Även den sällsynta koltickan är hittad här. Den är starkt hotad och bara funnen på några platser till i Sverige. Koltickan lever på grova, brända tallågor, det vill säga omkullfallna döda stammar.

Naturvårdsbränning planeras

För att bevara och till viss del återskapa en gles och öppen tallnaturskog, ska naturvårdsbränning göras i reservatet. Tack vare områdets storlek finns möjligheter att rymma olika stadier av sådan skog efter brand. Genom att variera utförandet av naturvårdsbränningar går det att skapa en luckig skog som generellt sett är gles och öppen. Men som spänner från tätare yngre bestånd till helt öppna områden.

Helt solexponerad tallved, såväl död som levande, utgör nyckelelement i en brandpräglad naturlig tallskog. På dessa lever specialiserade arter av framför allt svampar och insekter.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp och bär.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsen tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 246 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 5 kilometer söder om Haverö kyrka, väster om sjön Havern. I Ytterturingen tar du av från väg 315 och följer vägen över Ljungan och längs sjön i cirka 6 kilometer. Strax före Långtorpet svänger du höger och kör ytterligare knappt 4 kilometer. Här kan du välja höger eller rakt fram. Höger innebär att du når reservatets nordvästra delar. Fortsätter du rakt fram, och senare höger, når du istället reservatets östra kant.

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskyltar. Det kan därför vara bra att ha med en GPS då det inte finns märkta stigar i området.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss