Rörmyrberget

- brandpräglad tallnaturskog

Rörmyrbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Skogen i Rörmyrbergets naturreservat är tydligt påverkat av både forna bränder som äldre huggningar. Men det finns partier med tallar som är upp till 400 år gamla och där det finns mycket med döda trädstammar. En mängd mindre vanliga lavar och vedsvampar är funna i området.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en brandpräglad tallnaturskog med mycket död ved och äldre träd.

Gamla tallar och kolticka

Skogen domineras av tall med stor spridning i ålder. De äldsta tallarna är uppemot 300-400 år gamla. På vissa tallar syns spår av flera äldre skogsbränder. Det finns ganska gott om död ved i olika former.

I reservatet finns ett flertal mindre vanliga arter som dvärgbägarlav, skrovellav, tallticka, fläckporing, finporing och gräddporing. Även den sällsynta koltickan är hittad här. Den är starkt hotad och bara funnen på några platser till i Sverige. Koltickan lever på grova, brända tallågor (omkullfallna döda stammar).

Naturvårdsbränning planeras

För att bevara och till del återskapa en gles och öppen tallnaturskog ska naturvårdsbränning göras i reservatet. Tack vare områdets storlek finns möjligheter att rymma olika stadier av sådan skog efter brand. Genom att variera utförandet av naturvårdsbränningar kan man skapa en luckig skog som generellt sett är gles och öppen, men som spänner från tätare yngre bestånd till helt öppna områden.

Helt solexponerad tallved, såväl död som levande, utgör nyckelelement i en brandpräglad naturlig tallskog. På dessa lever specialiserade arter bland framför allt svampar och insekter.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskyltar. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp och bär.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsen tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 246 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat