Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fjärdingsöarna

För den friluftsintresserade båtfararen finns flera fina platser att besöka inom detta ö-reservat. För att äta en bit, njuta av utsikten och kanske tälta någon natt. Men på den lilla Långskärsklubben råder fågelskydd under vår och sommar.

Havsbottnar med bra vattenkvalitet

Fjärdingsöarna är ett marint reservat. Havsdjupet når knappa 65 meter och området domineras av bottnar nedanför 20 meters djup. Djupet och det exponerade läget ut mot öppet hav gör vattenutbytet gott och siktdjupet stort. Detta ger goda förutsättningar för en riklig förekomst av alger.

Blåstång och kransalger

Blåstång är en nyckelart vars bälten utgör livsmiljö för många djur och växter. Den kända djupaste enskilda observationen av fastsittande blåstång i länet är gjord strax söder om Långskäret på 13,9 meters djup (egentligen blåstång och/eller smaltång, som liknar varandra). Men vanligen finns blåstången ned till omkring 10 meters djup.

På de grunda, sandiga bottnarna norr om Germundsön har kransalgerna borststräfse och havsrufse påträffats. Borststräfse är vanlig på länets grunda mjukbottnar, medan havsrufse är mer krävande och knuten till miljöer med god vattenkvalitet.

Många fågelarter

Reservatet hyser ett rikt kustfågelliv. Här häckar bland att svärta, ejder, storskarv, rödbena, roskarl, kustlabb, silltrut, silvertärna, tordmule och sillgrissla. Under perioden 15 mars-15 augusti är det förbjudet att landstiga eller vistas inom 100 meter från Långskärsklubben (den lilla ön i sydost). Detta för att inte störa häckande kustfåglar.

Steniga havsstränder.

Fjärdingsöarnas naturreservat. Foto: Pekka Bader

Strandtrav - Höga kustens egna blomma

På de större öarna växer äldre barrskog. Här finns en hel del gamla träd och död ved, något som det med tiden bildas allt mer av. Södra delen av Germundsön utgörs av tallnaturskog med äldre träd på övervuxet klapper.

Strandtrav är en växt som i Sverige endast finns vid den ångermanländska brantkusten. Den kan du finna här och var på öarnas klippor. På Långskäret växer den ganska ovanliga växten strandloka.

Spår av kulturhistoria

På öarna finns flera fornlämningar och kulturhistoriska lämningar; gravar, tomtningar, båtlänningar och fångstanläggningar. Dessa berättar om människans historiska nyttjande av öarna till fiske och jakt. På Långskäret finns, i anslutning till dagens fritidsstugor, ett före detta fiskeläge.

Gravarna är från brons- eller järnålder medan de andra lämningarna kan ha sitt ursprung från järnålder till långt fram i historisk tid. Sammantaget är öarna och bottnarna idag tämligen oexploaterade.

Men vad är en fjärding?

Fjärding betyder fjärdedel av någonting, exempelvis av en by eller ett skeppslag som var en äldre indelning av Sveriges kustland. Benämningen Fjärdingsöarna kommer från den tid strömmingsfisket var förbehållet de sju byarna i Häggviksfjärdingen; Fällsvik, Ådal, Sörle, Kåsta, Häggvik, Sund och Mädan. Numera ägs öarna av Naturvårdsverket.

Båtplats och eldstad

På Långskäret finns en grillplats för allmänheten. Det finns också goda förtöjningsplatser vid klippor vid sidan av de privata stugorna och deras bryggor. Nyttja dessa klippor och inte de privata båtbryggorna!

Närliggande reservat

I nordväst ligger Rotsidans naturreservat:

Rotsidan

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • insamla mossor, svampar, alger eller lavar med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar. Föreskriften gäller inte inom stugområdet på Långskäret.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark, bottnar eller vattenmiljöer.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • bedriva fiske med bottentrål.
 • ankra, förtöja eller lägga upp båt eller annat fartyg längre tid än 2 dygn, förutom när vädret inte medger fortsatt färd.
 • bunkra, lossa eller lagra flytande bränsle.
 • släppa ut avloppsvatten, barlastvatten eller tankspolvatten.
 • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
 • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • landstiga på eller vistas inom 100 meter från Långskärsklubben under perioden 15 mars-15 augusti.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 706 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet återfinns i Gaviksfjärdens mynning, ungefär 10 kilometer sydsydost om Nordingrå kyrka.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss