Backviken

- brandpåverkad naturskog

Backvikens naturreservat. Foto: Per Sander

Naturreservatet Backviken ligger några kilometer öster om Liden. Sitt namn har reservatet fått av den ingående vik som är en del av Väckesjön. Reservatet består av främst av naturskog med gamla tallar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö.

Naturskog med gammal tall

På den nordöstra sidan av viken finns en svagt utvecklad rygg. Här består skogen av en naturskogsartad barrblandskog med mycket hänglav. På omkullfallna granar kan du hitta vedsvampar som lappticka och rosenticka. Det finns gamla tallar som uppskattningsvis är mellan 300 och 400 år gamla.

På andra sidan viken finns en brant sluttning upp till en höjd. Här finns både naturskog och ungskog. I övre delen finns gamla tallar och grova torrakor (stående döda träd).  En spännande art är den väldoftande dofttickan som växer på äldre sälg. På grövre granar syns hackmärken efter den tretåiga hackspetten. På sluttningen i väster, ner mot Igeltjärnen, finns ett stort uppslag av asp på ett tidigare hygge. Där har bävrar fällt merparten av träden.

Äldre skogsbränder

I Backvikens naturreservat finns en del spår efter skogsbränder. Det finns brända stubbar och skador, så kallade brandljud, på några av de äldsta tallarna. Ur en stamtrissa från en cirka 380 år gammal tall har det ungefärligt gått att bestämma tidpunkten för de två senaste bränderna.

Den senaste var kring år 1858 och innan den brann området någon gång kring år 1770. Historiskt sett är skogsbränderna den faktor som påverkat de norrländska skogarna mest. Under 1900-talet har bränderna minskat mycket kraftigt på grund av att man nu kan släcka dem. Att det inte brunnit i Backvikens naturreservat på 150 år har inneburit att granen breder ut sig på tallens bekostnad.

Delar av reservatet bör naturvårdsbrännas för att hjälpa de arter som gynnas av den störning som bränder innebär.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp som får plockas för husbehov.
 • Skada mark och block.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 28 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat