Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Helvetesbrännan

Du som söker stillhet och orörd natur bör göra ett besök i Helvetesbrännan. I detta över 3 000 hektar stora, väglösa och brandpräglade vildmarksområde rör sig både björn och älg. Markerade stigar leder dig till fiskrika sjöar och vackra vyer. Flera stugor står öppna för övernattning.

Friluftsliv och övernattning

Helvetesbrännan är perfekt för en helgtur med övernattning. Här finns sammanlagt cirka 2 mil vandringsleder, fem övernattningsstugor och flera vindskydd. Fisket är bra i sjöar och tjärnar och du har goda möjligheter att få se vilda djur.

De fem övernattningsstugorna ligger vid Mejerstjärn, Kniptjärn, Rången, Djuptjärn och Flistersjön. Det är enkla stugor med 2-4 sängplatser, bord och stolar samt kamin och enklare köksgeråd. Utanför finns utedass, vedbod och grillplats. Stugan vid Kniptjärn är nyast, den byggdes under vårvintern 2020 och har fyra sängar. Stugan vid Flistersjön nås enklast med båt. Det finns en båt att låna vid stranden i Flistersjöns naturreservat.

Foto taget från luften av en sjö med skog omkring och en stuga som ligger på en udde.

Stugan vid Rången är en av reservatets fem stugor. Foto: Erik Engelro

Fiskekort

Det finns fina fiskevatten i hela Vattensjöområdet där Helvetesbrännan ingår. Området ingår i Ånge fiskvårdsområde. För information om var du köper fiskekort, hyr en guide med mera kontakta Ånge kommun:

Besök Ånge kommun (Ånge kommuns webbplats) Länk till annan webbplats.

Skoteråkning

I reservatet är det endast tillåtet att köra skoter längs de markerade skoterlederna. Överallt annars är det förbjudet. Visa respekt för naturen, rennäringen och det känsliga djurlivet genom att följa dessa regler. De markerade skoterlederna ser du som lila streck i reservatskartan. Skoterlederna sköts om av Alby snöskoterklubb.

Vildmarksskog

Skogen i Helvetesbrännan ger ett vilt intryck. Det är ett stenigt och kuperat. Rasbranter, blockfält, myrar och småtjärnar gör landskapet omväxlande och spännande men försvårar framkomligheten. Människor har inte rört skogen så mycket det senaste århundradet och endast stigar korsar denna ödemark. 

Stora delar av reservatet består av gammal tallskog, men det finns delar av reservatet där du kan vandra i nästan ren lövskog. Dessa lövskogar har uppkommit efter bränder och kallas därför "lövbrännor". De vanligaste lövträden är björk och asp.

Spår från tidigare bränder

Nästan hela området har spår från tidigare bränder. Brand var förr i tiden en naturlig process i den norrländska barrskogen. Den sista stora skogsbranden i området var år 1888. Det finns många arter som är beroende av brandskadad ved och som har blivit sällsynta i dagens skogar. För att bevara denna naturtyp och hjälpa dessa arter, genomförs naturvårdsbränningar. Det är när skogen bränns under kontrollerade former. Flera naturvårdsbränningar har genomförts i Helvetesbrännans naturreservat. Du ser spår av detta i form av brända trädstammar och på flera ställen finns också informationstavlor om naturvårdsbränningarna.

Många djur och växter

I skogarna i Helvetesbrännan rör sig både björn och älg. Utter lever i vissa av åarna och i vattendragen finns öring och abborre. Här och var även den skyddsvärda flodpärlmusslan.

Fågellivet är rikt i reservatet. Några av de arter som trivs här är bergfink, större och mindre korsnäbb, grå- och grönsiska, och talltita. Även gråspett, strömstare, storlom, smålom, sångsvan, trana, slaguggla, fiskgjuse och kungsörn finns i området.

Det finns än så länge få uppgifter om arterna som lever i Helvetesbrännan. Så det finns mycket att upptäcka om du är nyfiken. Men i bäckdalar, raviner och marker med översilning har noterats en rikare flora. Där finns arter som tibast, kransrams, tolta och nordisk stormhatt. Några vedsvampar och lavar som tillhör gammelskogen har också hittats, till exempel gränsticka, tallticka, doftticka och varglav. På äldre sälgar kan du kanske hitta svampen doftticka med sin angenäma doft.

Smedfamiljen Meyer

Intill Mejerstjärnen, denna avlägsna och ödsliga plats i skogen, flyttade smeden Anders Meyer och hans hustru Märta i början av 1800-talet. Enligt nutida släktingar var Anders Meyer av vallonsläkt, som ursprungligen hitkallats av Gustav Vasa för att få fart på järnhanteringen i landet. I området finns också kolbottnar, det vill säga lämningar efter gamla kolmilor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
  fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Skada mark och block.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat husdjur.
 • Köra motordrivet fordon. Skoteråkning längs markerad skoterled samt fram till fiskeplats på sjöarna Rången, Kniptjärn, Mejerstjärn, Djuptjärn, Flistersjön och Vattensjön är tillåten.
 • Använda motorbåt med undantag för Flistersjön och Vattensjön.
 • Göra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 2000

Storlek: 3 385 hektar, varav nästan 1 000 hektar i Jämtlands län.

Kommun: Ånge, Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Helvetesbrännan ligger nordväst om Ånge på båda sidor om länsgränsen. Från Ånge tar du väg 83 och svänger efter cirka sju kilometer höger mot Alby. Strax söder om Alby tar du sedan höger in på en skogsbilväg. Följ vägskyltningen till parkeringsfickorna vid Flistersjön eller Näbbtjärn. Vill du nå norra delen från jämtlandssidan åker du från väg E14 mot Bensjö, sedan mot Östra Stugusjön och därefter svänger man höger in på skogsbilväg. Vid Stor-Stugusjötjärnen finns parkeringen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss