Jättjärn

Jättjärns naturreservat. Foto: John Granbo

Jättjärns naturreservat är ett talldominerat och brandpräglat skogsområde strax öster om Lidgatu by i Näsåker. I området finns en mängd mindre vanliga vedsvampar som fläckporing, laxporing och kristallticka.

Gamla träd och död ved

Jättjärn är ett skogsområde som inte har påverkats så mycket av människor under senare tid. Därför finns det gott om äldre träd och döda stammar ligger på marken. Det är bra för många arter som lever på dessa, som svampar och insekter. Dessa miljöer finns det inte så många av idag på grund av skogsbruket.

Naturvårdsbränning

I stora delar av reservatet ska naturvårdsbränningar återinföras. Målsättningen är att på sikt återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, så kallade torrakor. För att gynna flera olika arter knutna till brand är avsikten att naturvårdsbränningarna ska göras så varierade som möjligt, både i intensitet och bränningsdjup.

Skogsbete och plockhuggning

Reservatet ligger nära en jordbruksbygd, så skogsbete har säkert förekommit tidigare. Detta präglar dock inte skogen idag. Närheten till den stora flottleden Ångermanälven antyder att området utnyttjats för skogsbruk sedan 1800-talet. Det finns gott om spår av plockhuggning i form av gamla avverkningsstubbar men ingrepp från senare tid är få.

Fornlämningar

Jättjärn ligger cirka fyra kilometer sydost om Nämforsens bronsåldersboplats i trakterna finns många fångstgropar. Fångstgropar användes tidigt av människan för att fånga älg och ren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 52 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bil

Reservatet ligger 3,5 mil nordväst om Sollefteå. Två kilometer norr om den nordliga avfarten till turistvägen i Resele hittar du reservatsparkeringen.

Buss

Det går även att åka buss till reservatet. Närmaste sökbara hållplats heter Norrtannflo, men du kan hoppa av bussen vid reservatsparkeringen mittemellan Norrtannflo och Näsåker om du säger till chauffören att du vill av. För busstider se Dintur:

Webbplatsen Dintur.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss