Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pärmsjöskogen

En man tittar på en gammal tall i naturskogen.

Pärmsjöskogen. Foto: Johan Rytterstam

Pärmsjöskogens naturreservat är en utvidgning av det cirka tre hektar stora urskogsreservatet Stenbittjärn som skyddades redan 1958. Efter utökningen omfattar nu reservatet nästan 280 hektar skog och våtmark och når i norr den stora Pärmsjöns södra del.

Både urskog och brandprägel

Det ursprungliga reservatet har urskogskaraktär då det fått stå orört sedan den senaste skogsbranden i slutet av 1600-talet. Skogen är gles och visar hur öppen en skog som får sköta sig själv kan bli. I denna del finns tallar med åldrar uppemot 300 år, blandat med granar i olika åldrar. Med utvidgningen tillkom en brandpräglad och talldominerad naturskog. Spår av tidigare skogsbränder är påtagligt i större delen av reservatet. Här finns bland annat vedsvampen fläckporing som indikerar tallnaturskogar med höga värden. I dessa delar av reservatet kommer naturvårdsbränningar att genomföras.

Våtmarker och sjöar

Ungefär en tredjedel av reservatet består av myrmarker. Det är mest strängblandmyrar och sluttande kärr men även mossar finns. I norr gränsar reservatet mot den stora Pärmsjön. Sjön har naturliga bestånd av röding och öring. Inom reservatet finns också några små tjärnar.

Vedsvampar och lavar

I hela reservatet finns gott om död ved av både gran och tall. Både liggande (lågor) och stående (torrakor) och i olika nedbrytningsstadier. Tack vare detta finns det gott vedsvampar som ullticka, gränsticka, rosenticka, granticka, doftskinn och gräddporing. Det är även rikt på lavar som violettgrå tagellav och garnlav på granar och småflikig brosklav och lunglav på lövträd.

Fåglar

Även insekter gynnas av den rikliga tillgången på död ved. Det gör i sin tur att insektsätande fåglar trivs, som tretåig hackspett. Andra gammelskogsfåglar du kan träffa på i reservatet är lavskrika och tjäder.

Beigefärgad svamp på liggande trädstam.

Ulltickan växer på grova omkullfallna granstammar med ännu kvarsittande bark. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark på befintlig skoterled.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1958, utökades 2017

Storlek: 279 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Björkåbruk åker du norrut på väg 903 till Björksjön. Där finns en vägskylt in på en skogsbilväg som går mot Lill-Tannsjön. Sedan är det skyltat mot nordväst, cirka tre kilometer fram till infotavlan. Reservatet kan också nås från Gålsjöbruk genom att där ta väg mot Stor Tannsjön.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss