Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bengtsmyran och Billmyran

Vy över våtmarkspmrådet. Foto: Kristin Lindström

Bengtsmyran-Billmyran. Foto: Kristin Lindström

Bengtsmyran och Billmyran är länets allra sydligast belägna våtmarkskomplex. Det är mosaikartat med omväxlande öppna och trädbärande våtmarker, skogsholmar, sumpskogar och tjärnar.

Myrkomplexet består i nordvästra delen av reservatet av Lomtjärnsmyran med Lomtjärnen som omges av gungflyn. Det är en matta av levande och döda växter som flyter på vattnet. Söderut ligger Storlokmyran, en öppen mosse med strängliknande strukturer och gungflyn med lokar (vattensamlingar) som avvattnas åt väster till Lill-Saxåbäcken.

Naturskog söder om Bengtsmyran

I reservatets mitt ligger Bengtsmyran. Söder därom går en fastmarksrygg med lövrik, skiktad barrnaturskog med påtagligt inslag av grov asp. Här påträffas arter knutna till äldre lövträd, som skinnlav, större aspticka och lunglav. En vedsvampflora håller också på att utvecklas på omkullfallna granstammar (lågor). Liknande naturskogsartad barrblandskog finns även på skogsholmarna i östra delen av reservatet.

Lövrikt väster om Gåstjärnen

Fastmarksholmen väster om Gåstjärnen har en mycket lövrik yngre barrskog med stort inslag av äldre björk och yngre aspkloner. Stormen Ivar fällde i december 2013 en hel del granar. Dessa forslades ut året efter varför här finns mindre kalytor som dock är rika på lövträd.

Gamla slåtterrönningar i öster

​Låmmebäcken med biflöden slingrar sig genom området med start i Gåstjärnen. Den avvattnar större delen av myrkomplexet åt norr. Öster om Bengtsmyran går bäcken genom Röningarna, ett namn som antyder att dessa delar av myren tidigare nyttjades för slåtter. Röning eller rönning är gamla ord för uppröjda områden där man slog hö.

Bäverdämning skapar död ved

Längst i nordost återfinns Billmyran. Här vid Låmmebäckens utlopp från myren, har några diken tidigare grävts ut för myrodling. Slåtter har pågått här ända in på 1950-talet. Numera domineras området av lövträd, främst björk och gråal. Bäver håller till längs Låmmebäcken och vissa skogspartier längs bäcken har översvämmats. Det finns en hel del död ved, framförallt i norra delen av reservatet på Billmyran.

Bild på den gröna laven lunglav.

Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlyst matsvamp och marklevande färgsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoteråkning på snötäckt mark eller sjöis.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 176 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Njurunda, kör söderut på E4 i 4 kilometer och ta av åt väster mot Maj. Efter 1,5 kilometer ska du ta av åt höger efter Majån och köra cirka 9 kilometer till byn Västanå. Ta där av åt vänster och kör i cirka 2 kilometer fram till badplatsen vid Hornsjöns östra strand. 200 meter efter badstranden går det en skogsbilväg in på vänster sida. Följ den i 1 kilometer och ta sedan av åt vänster. Efter ytterligare 1 kilometer nås en grustäkt där det går att parkera.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss