Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sönnasjöbergen

Det stora skogsreservatet sträcker sig från Viggesjöns sydvästra del upp till toppen av berget på 415 meters höjd över havet. Orkar du ta dig upp på berget får du njuta av den vackra utsikten över Viggebygden.

Branden 1888 skapade lövrik skog

Skogen i reservatet är uppväxt efter en skogsbrand år 1888, samma år som Sundsvall brann. Lövträd som björk och asp är vanliga i området, som populärt kallas lövbrännan. Om du följer stigen upp mot toppen kan du se spår från denna brand. Stubbar och döda träd med kol på utsidan var döda redan vid branden 1888.

Av den skog som fanns innan branden är det idag bara kvar enstaka spridda gammeltallar och små områden som klarade sig undan eldens lågor. I södra delen av reservatet rinner en mindre skogsbäck, Kämpatjärnsbäcken. Längs denna är vegetationen lite frodigare med ormbär, älgört och tolta. 

En mångfald av lavar

Naturvärdena i Sönnasjöbergens naturreservat är uppmärksammade sedan länge. Detta har medfört att det har gjorts flera inventeringar. 1989 hittades knappt 120 olika arter av lavar. Delvis är lavfloran påverkad av den öppna skogen i lövbrännan. Stora delar av området är kuperat i ost- och nordsluttning. Något som gör att området generellt sett är gynnsamt för fuktighetskrävande arter.

Några exempel på lavar som växer på asp är dvärgtufs, aspgelélav, korallblylav, småflikig brosklav och lunglav. Lunglav växer även på sälg och då ofta tillsammans men luddlav, stuplav och bårdlav. I de mer grandominerade partierna har den sällsynta arten långskägg påträffats. Andra ovanligare lavar i området är grynig filtlav, skuggblåslav och gytterlav.

Doftticka och taggsvamp

Storsvampfloran är inventerad av Sundsvalls Mykologiska Sällskap under åren 1989 - 90 då området besöktes vid sju tillfällen. Totalt noterades knappt 150 olika arter, av dessa är ett flertal av arterna vanliga och typiska nordsvenska svampar. Ett antal är sällsynta eller mindre kända och många är knutna till äldre lövträd och döda lövträd. Ett exempel är den väldoftande dofttickan som växer på gamla sälgar. På döda liggande stammar (lågor) av lövträd finns koralltaggsvamp och vedtrattskivling. Den stora rariteten funnen i området är slät taggsvamp.

Andra arter i reservatet

Kärlväxterna är inte systematiskt inventerade. Många arter är dock noterade till exempel trolldruva, tibast, nattviol och den vackra skogsfrun. Många intressanta och hotade skalbaggar knutna till löv är påträffade i Sunnansjöbergen. Även fåglar som är knutna till lövträd trivs i området, bland annat mindre flugsnappare, grönsångare, stjärtmes och mindre hackspett. 

Närliggande reservat

På andra sidan av Viggesjön ligger ängsmarksreservatet Högänge:

Högänge

Vacker utsikt från Sönnasjöbergen.

Utsikt från Sunnansjöbergen mot Viggesjön. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 204 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bil

Från Stöde kör du väg 305 söderut till Vigge. Kör in till badplatsen som ligger vid den södra delen av Viggesjön, där hittar du parkeringen.

Buss

Det går även att ta sig till Vigge med buss och sedan gå 1,5 kilometer till reservatet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss