Björnbergskogen

- naturskog med större barkplattbagge

Björnbergskogen. Foto: Sofia Vestin

Här växer gammal granskog på den flacka höjden Björnberget. I området har larver av den sällsynta insekten större barkplattbagge påträffats.

​Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en grandominerad naturskog. Skyddet ska även säkra förekomsten av den starkt hotade arten större barkplattbagge.

Grova träd och spår av brand

Längs områdets norra gräns rinner Leamyrbäcken genom reservatet. Här finns de grövsta granarna och delar av skogen vid bäcken utgörs av sumpskog. Granarna i området är mellan 110-170 år gamla. I skogen finns även grova aspar och gamla vårtbjörkar, varav vissa beväxta med lunglav. Omkullfallna granar finns i god mängd, bitvis rikligt och av grova dimensioner.

I de centrala delarna finns även ett påtagligt inslag av äldre tallar. Vissa är kring 260 år gamla och några bär tydliga spår av brand. Spår efter tidigare bränder finns också i form av spridda brandstubbar.

Större barkplattbagge och andra hotade arter

Fram till 2016 har större barkplattbaggen återfunnits på cirka 15 omkullfallna granar i Björnbergskogen. Den fridlysta lappranunkeln har också påträffats i ett sumpskogsparti samt längs bäcken.

Många andra naturskogsarter är funna i reservatet. Till exempel lunglav, vitskaftad svartspik, rosenticka, gränsticka, ullticka, tallticka, lappticka, rynkskinn och gräddticka. På granar kan du hitta hackspår av tretåig hackspett.

Närliggande reservat

Västeråsskogen ligger cirka en halv kilometer mot sydväst. Vignäsbodarna cirka 1,5 kilometer mot norr.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen. Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.

Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.

Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 68 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat