Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björnbergskogen

Bild på barrskog i reservatet.

Björnbergskogens naturreservat. Foto: Sofia Vestin

Här växer gammal grandominerad naturskog på den flacka höjden Björnberget. I området har larver av den sällsynta insekten större barkplattbagge påträffats.

​Grova träd och spår av brand

Längs områdets norra gräns rinner Leamyrbäcken genom reservatet. Här finns de grövsta granarna och delar av skogen vid bäcken utgörs av sumpskog. Granarna i området är mellan 110-170 år gamla. I skogen finns även grova aspar och gamla vårtbjörkar, varav vissa beväxta med lunglav. Omkullfallna granar finns i god mängd, bitvis rikligt och av grova dimensioner.

I de centrala delarna finns även ett påtagligt inslag av äldre tallar. Vissa är kring 260 år gamla och några bär tydliga spår av brand. Spår efter tidigare bränder finns också i form av spridda brandstubbar.

Större barkplattbagge och andra hotade arter

Fram till 2016 har större barkplattbagge återfunnits på cirka 15 omkullfallna granar i Björnbergskogen. Den fridlysta lappranunkeln har också påträffats i ett sumpskogsparti samt längs bäcken.

Många andra naturskogsarter är funna i reservatet. Till exempel lunglav, vitskaftad svartspik, rosenticka, gränsticka, ullticka, tallticka, lappticka, rynkskinn och gräddticka. På granar kan du hitta hackspår av tretåig hackspett.

Bild på större barkplattbagge, en centimeterstor svart skalbagge.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

 • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen. Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
 • Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.
 • Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Närliggande reservat

Västeråsskogen ligger cirka en halv kilometer mot sydväst. Vignäsbodarna cirka 1,5 kilometer mot norr.

Västeråsskogen

Vignäsbodarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 68 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Sollefteå kör du cirka 9 kilometer norrut på väg 90. Vid Ed svänger du vänster och åker förbi kyrkan och bron över Ångermanälven. Fortsätt tills du kommer till en T-korsning, där svänger du höger mot byn Forsmo. När du kört över järnvägen tar du andra vägen till vänster och kör rakt fram i ytterligare 4 kilometer tills du ser reservatsmarkeringarna på vänster sida. Här finns möjlighet att stanna bilen men se till att du inte står i vägen för timmertransporter!

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss