Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Övre Sulån

Sjö med omgivande skogsmark.

Övre Sulåns naturreservat. Foto: Per Sander

I Sulåns övre delar finns ett av landets mest skyddsvärda bestånd av den starkt hotade flodpärlmusslan. Hela reservatet är ett område med ovanligt liten påverkan både i vattnet och på land.

Värdefull vattenmiljö

Sulsjön utgör källflöde för Sulån som är en mindre skogså. Vattensystemet har mycket höga limniska (sötvattens-) värden vilket gjort att ån med angränsande områdena har fått ett skydd som naturreservat. Övre Sulån är också upptaget på den så kallade Ramsarlistan över världens mest skyddsvärda våtmarker och vattenmiljöer.

Ramsarområden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I vattendragets övre lopp finns den värdefulla starkt hotade flodpärlmusslan. Vid sjöns utlopp i söder är omgivande terräng mosaikartad med mindre myrar, tjärnar och skogbeklädda fastmarksåsar, bitvis med naturskogsprägel.

Sulsjön och Sulån ingår i Selångers fiskevårdsområde och fiskekort kan köpas.

 • Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal.
 • Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig. Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.
 • Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion. Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna ska kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring. Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över 100 år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.
 • Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan vandringshinder tas bort så att lax och öring kan simma genom vattendraget igen.

Sulåns omgivningar

De angränsande skogsmarkerna till Sulån utgörs i det övre loppet av omkring 100-årig barrblandskog med inslag av äldre tallar. Bestånden kan ha uppkommit som naturlig föryngring efter dimensionsavverkningar under sent 1800-tal, samt efter den brand som gick över delar av området för cirka 100 år sedan. Markerna är att betrakta som typiskt brandpräglade.

Hällmarker, blockrika partier, en varierad topografi och mindre myrar gör området omväxlande. Bäverns dämningar och letande efter föda efter vattendraget utgör en naturlig och högst påtaglig omdaning av de strandnära skogsbestånden.

Fågelliv

Storlommen ropar under sommarkvällarna utifrån sjön och fiskgjusen häckar i omgivningarna. Tretåig hackspett söker efter insekter i överdämda och torkande träd. Andra fågelarter du kan få se inom reservatet är bland annat storlom, fiskgjuse, järpe, tjäder, orre, grönbena, pärluggla och spillkråka.

Kulturhistoriska lämningar

Vid Sulsjöns utlopp och vid Kvarntjärns södra spets finns det rester efter fördämningar. Troligtvis har dessa använts för magasinering av vatten för flottningen, och till den såg som tidigare varit belägen i reservatets södra spets.

Närliggande reservat

Några kilometer mot sydväst ligger Narvaåns naturreservat:

Navaråns naturreservat

Filtrerande flodpärlmusslor i vatten.

Flodpärlmusslor. Foto: Frans Olofsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block eller vattenmiljöer.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg. Förbudet omfattar även motorbåt (elmotor undantagen). Snöskoter får dock framföras på Sulsjöns is samt längs markerad skoterled (se skötselkarta).
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Rida eller cykla i terrängen.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1999, utökades 2008

Storlek: 333 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Övre Sulåns ligger cirka 3 mil nordväst om Sundsvall. Följ väg 320 från Kovland mot Holm. Det är skyltat till reservatet vid vägskälet i byn Sodalen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss