Döraberget

Tallskog på berget.

Döraberget. Foto: Jonas Salmonsson

Döraberget är ett välkänt så kallat sydväxtberg med artrik vegetation i sydbranten. Här kan du hitta några arter som annars mest finns söderut i landet. Från berget har du fin utsikt över Valasjön.

Ett varmt lokalklimat

Det branta sydexponerade berget lagrar solens värme vilket skapar ett gynnsamt lokalklimat nedanför bergväggen. I sluttningen finns därför en rik sydväxtflora. Arter som har hittats här är bland annat backvial, getrams, lövbinda, olvon, vårärt, springkorn, underviol, tibast och  skuggviol.

Varierade trädslag

Området söder och väster om branten består av barrskog med bitvis stort inslag av lövträd. Vissa av granarna är riktigt grova och det finns bitvis rikligt med död ved med bland annat rosenticka.

Uppe på berget dominerar tallskog, främst på hällmarker. Det finns enstaka torrakor och gamla spärrgreniga tallar. I de mer öppna hällmarkerna närmast branten har dvärgbägarlav påträffats på de äldsta lågorna (omkullfallna stammar). I området finns spår av brand, framför allt i den nordvästra delen av skogen.

Ängsflora på "Redda"

Sydost om berget finns en mindre ängsmark, kallad "Redda". Här finns typisk ängsflora med bland annat gökärt, låsbräken, rödklint, prästkrage, ängsklocka, ormrot och gulvial. Tidigare har även fältgentiana och fjällgentiana funnits här, men dessa arter har inte återfunnits vid inventeringar på senare år. På ängen finns även en intressant svampflora med bland annat scharlakansvaxskivling.

Getramsen blommar med vita blommor.

Getrams. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av bär och icke fridlysta marklevande mat- och färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 16 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka en mil väster om Bollstabruk, norr om Valasjön. På andra sidan om vägen, mitt emot informationstavlan, finns en reservatsparkering.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss