Gammyrbrännan

- stenig tallnaturskog

Gammyrbrännan. Foto: Johanna Lundberg

I denna delvis branta ostsluttning finns fina partier av urskogsartad tallskog. Här har den starkt hotade vedsvampen urskogsporing påträffats.

​Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Denna är en brandpräglad barrskog med mycket död ved och äldre träd.

Brant terräng och gamla tallar

Naturreservatet ligger till stor del i en brant ostsluttning öster om Remmarberget. Det är delvis också blockigt, vilket tillsammans med den branta topografin, troligen är skälet till att skogen inte är avverkad. Området är präglat av tidigare skogsbränder. Det finns gott om gamla tallar och vissa av dem bär spår av flera bränder. Bitvis är finns också mycket med döda stående och liggande tallar av olika ålder.

Många naturskogsarter

En hel del arter typiska för naturskogar är funna i området. På tall är hittat fläckporing, lateritticka, tallticka och dvärgbägarlav. På gran är observerat arter som urskogsporing, lappticka, rosenticka, blackticka, ullticka, gränsticka och rynkskinn. Lunglav, skrovellav och koralltaggsvamp är arter som påträffats på lövträd.

Bränning behövs

Som brandpräglad naturskog intar området en särställning i länet. För att bibehålla naturvärdena ska därför naturvårdsbränningar genomföras.

Denna ettåriga ticka räknas som starkt hotad i Sverige. Urskogsporingen är en vednedbrytare som växer på lågor av barrträd, oftast tall. Den är hittills bara påträffad i äldre skogsbestånd med tydlig naturskogskaraktär. Arten är förmodligen gynnad av brand. Hoten mot arten utgörs främst av avverkning av äldre tallbestånd och förmodligen också av låg frekvens av brand.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoteråkning på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 64 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat