Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gammyrbrännan

Brandskadat träd.

Gammyrbrännan. Foto: Johanna Lundberg

I denna delvis branta ostsluttning finns fina partier av brandpräglad tallskog. Här har den starkt hotade vedsvampen urskogsporing påträffats.

​Brant terräng och gamla tallar

Naturreservatet ligger till stor del i en brant ostsluttning öster om Remmarberget. Det är delvis också blockigt, vilket tillsammans med den branta topografin, troligen är skälet till att skogen inte är avverkad. Området är präglat av tidigare skogsbränder. Det finns gott om gamla tallar och vissa av dem bär spår av flera bränder. Bitvis är finns också mycket med döda stående och liggande tallar av olika ålder.

Många naturskogsarter

En hel del arter typiska för naturskogar är funna i området. På tall är hittat fläckporing, lateritticka, tallticka och dvärgbägarlav. På gran är observerat arter som urskogsporing, lappticka, rosenticka, blackticka, ullticka, gränsticka och rynkskinn. Lunglav, skrovellav och koralltaggsvamp är arter som påträffats på lövträd.

 • Denna ettåriga ticka räknas som starkt hotad i Sverige.
 • Urskogsporingen är en vednedbrytare som växer på lågor av barrträd, oftast tall. Den är hittills bara påträffad i äldre skogsbestånd med tydlig naturskogskaraktär.
 • Arten är förmodligen gynnad av brand. Hoten mot arten utgörs främst av avverkning av äldre tallbestånd och förmodligen också av låg frekvens av brand.

Bränning behövs

Som brandpräglad naturskog intar området en särställning i länet. För att bibehålla naturvärdena ska därför naturvårdsbränningar genomföras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoteråkning på snötäckt mark.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 64 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Längs väg 352 (Örnsköldsvik-Fredrika) tar du av västerut mot Remmarn. Efter cirka 6,5 kilometer passerar du Flärkån och ett par hundra meter efter ån tar du höger norrut på en skogsbilväg. Efter ungefär 6 kilometer på denna vägen finns reservatet i sluttningen på vänster sida, väster om vägen. Ett annat alternativ är att fortsätta på vägen mot Remmarn ytterligare 3,5 kilometer efter passagen över Flärkån, och sedan ta höger norrut, in på en skogsbilväg. Från denna kan reservatet nås från ett par olika platser. Observera att de nämnda skogsbilvägarna varierar i skick och tillgänglighet! Parkera helst på någon mötesplats eller motsvarande, så att trafik inte hindras.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss