Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Leringsåsen

En gammal timrad koja där taket rasat in.

Gammal koja i Leringsåsen. Foto: Kristin Lindström

Leringsåsen är en nordostvänd skogssluttning väster om sjön Leringen. Här finns ett större sammanhängande kärnområde av grannaturskog med stort inslag av grov äldre asp. Det finns inga anlagda stigar i reservatet.

Varierad skog

Skogen i områdets södra del är högväxt och av olika åldrar. Gran dominerar med inslag av medelålders tall. De äldsta granarna är kring 140 år gamla. Asp är vanligt och det finns flera mycket grova träd. Mängden död ved är generellt hög.

I den norra delen av reservatet har huvuddelen av granarna avverkats innan reservatet bildades. Nu står här en gles lövdominerad skog med stora inslag av fallna aspar. Västra delen av reservatet består av en ungskog med en del kvarlämnad asp och äldre tall. Lövvärdena i dessa delar ska gynnas, bland annat med hjälp av stängsling för att hålla nere älgbetet.

Artrikt område

Det finns en mångfald av olika arter på gran och asp. Många är mindre vanliga i dagens skogslandskap. Exempel är doftticka, finporing, lappticka, blackticka, gräddticka, liten aspgelélav, liten hornfliksmossa, lunglavsknapp, laven mörk rödprick, smalskaftlav och vedsäcksmossa.

Bild på vit-gula dofttickor.

Den väldoftande dofttickan växer på gamla sälgar. Foto: Pekka Bader

Brandpåverkan

Spår efter bränder förekommer sporadiskt i området och på enstaka kolade stubbar finns brandljud (skador) från minst fem bränder i serie. Områdets rika aspförekomst är ett resultat från den senaste branden och tidiga avverkningar.

Våtmark med höga värden

I sydvästra delen av reservatet ingår en del av Trätmyran-Stormyran vilket är en våtmark som har bedömts ha höga naturvärden i den nationella våtmarksinventeringen. Den stora myren består främst av fattiga till intermediära kärr. Ullsäv och ängsnycklar har noterats i de senare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på upplåten skogsbilväg.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 104 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Leringsåsen ligger väster om sjön Leringen. Enklast svänger du av E14 vid Torpshammar och kör till Nordanede där du tar vänster. Följ Leringens strand i cirka 8 kilometer till du når byn Sör-Leringen där du svänger vänster in på en skogsbilväg. Efter cirka 2 kilometer är du framme vid reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss