Leringsåsen

- asprik granskog

Gammal koja i Leringsåsen. Foto: Kristin Lindström

Leringsåsen är en nordostvänd skogssluttning väster om sjön Leringen. Här finns ett större sammanhängande kärnområde av grannaturskog med stort inslag av grov äldre asp. Det finns inga anlagda stigar i reservatet.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en varierad grannaturskogsmiljö med stort inslag av medelålders och äldre lövträd i form av asp och björk. Här finns mycket av de strukturer, som döda stående och liggande träd, som är kännetecknande för ett naturligt fungerande skogsekosystem.

Varierad skog

Skogen i områdets södra del är högväxt och olikåldrig. Gran dominerar med inslag av medelålders tall. De äldsta granarna är kring 140 år gamla. Asp är vanligt och det finns flera mycket grova träd. Mängden död ved är generellt hög.

I den norra delen av reservatet har huvuddelen av granarna avverkats innan reservatet bildades och nu står här en gles lövdominerad skog med stora inslag av fallna aspar. Västra delen av reservatet består av en ungskog med en del kvarlämnad asp och äldre tall. Lövvärdena i dessa delar ska gynnas, bland annat med hjälp av stängsling för att hålla nere älgbetet.

Artrikt

Det finns en mångfald av olika arter på gran och asp. Många är mindre vanliga i dagens skogslandskap. Exempel är doftticka, finporing, lappticka, blackticka, gräddticka, liten aspgelélav, liten hornfliksmossa, lunglavsknapp, laven mörk rödprick, smalskaftlav och vedsäcksmossa.

Brandpåverkan

Spår efter bränder förekommer sporadiskt i området och på enstaka kolade stubbar finns brandljud (skador) från minst fem bränder i serie. Områdets rika aspförekomst är ett resultat från den senaste branden och tidiga avverkningar.

Våtmark med höga värden

I sydvästra delen av reservatet ingår en del av Trätmyran-Stormyran vilket är en våtmark som har bedömts ha höga naturvärden i den nationella våtmarksinventeringen. Den stora myren består främst av fattiga till intermediära kärr. Ullsäv och ängsnycklar har noterats i de senare.

Den väldoftande dofttickan växer på gamla sälgar. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på upplåten skogsbilväg.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 104 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat