Kullarna-Häxtjärn

- mest naturskogsartad tallskog

Kullarna-Häxtjärns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Reservatet är beläget på sluttningarna mellan Svarttjärn-
berget, Häxtjärnberget och Kullarna, med toppen av Häxtjärnberget som högsta punkt. Terrängen är kuperad och ofta storblockig med fuktiga svackor mellan höjderna. Ett flertal små tjärnar och djupa vattenfyllda höljor och lokar finns.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskog.

Blockig tallnaturskog med spår av brand

Skogen på Svarttjärnberget och Häxtjärnberget består till allra största del av naturskogsartad äldre tallskog med tydliga spår av flera skogsbränder. Bitvis är förekomsten av brandspår stor med kolad ved och brandljud (brandskador) både på levande tallar, enstaka björkar och på döda träd. På en påträffad torraka (stående dött träd) har räknats till sex brandljud. Liksom stora delar av omgivande landskap brann området vid upprepade tillfällen fram till slutet av 1800-talet, då man började med intensivare brandbekämpning.

Den äldre tallskogen dominerar på höjderna och sluttningarna. Gran dominerar de fuktigare svackorna och bäckfårorna. Inslaget av lövträd är också främst knutet till de fuktigare partierna kring tjärnarna och svackorna.

Rikligt med död ved

En hel del grova döda träd finns spridda i området. De grövsta lågorna (döda liggande stammar) i reservatet är ofta så kallade lumpbitar. Det är avsågade toppar som lumpades, alltså lämnades kvar i skogen vid de första dimensionsavverkningarna på 1800-talet. Även senare tillkommen död ved finns, bland annat från vinterstormen 2013 då en del tallar inom reservatet föll.

Sällsynta arter

I reservatet finns en hel del arter som blivit ovanliga i dagens modernt brukade skogslandskap. På ett flertal tallågor har vedsvampen fläckporing påträffats och dvärgbägarlav förekommer också. Den iögonfallande varglaven har påträffats på en gammal torraka i reservatets södra delar. Marklevande svampar som korallfingersvampar och dropptaggsvamp, blå taggsvamp och motaggsvamp, typiska för tallskogar med lång kontinuitet, finns spridda i området.

Bland kärlväxter på dessa magra marker utmärker sig tallörten, en parasiterande ört som saknar klorofyll. Den fridlysta skira lilla lappranunkeln har påträffats på Häxtjärnbergets västsluttning.

Kojruiner

Två kojruiner finns i reservatets centrala delar, troligen är de rester av skogshuggarkojor.

Närliggande reservat

Maljan ligger ett par kilometer mot nordväst.

Varglav på torraka. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 391 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat