Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kullarna-Häxtjärn

Höstbild över tjärn i reservatet.

Kullarna-Häxtjärns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Denna brandpräglade naturskog är beläget på sluttningarna mellan Svarttjärnberget, Häxtjärnberget och Kullarna, med toppen av Häxtjärnberget som högsta punkt. Terrängen är kuperad och ofta storblockig med fuktiga svackor mellan höjderna. Ett flertal små tjärnar och djupa vattenfyllda höljor och lokar finns.

Blockig tallnaturskog med spår av brand

Skogen på Svarttjärnberget och Häxtjärnberget består till allra största del av naturskogsartad äldre tallskog med tydliga spår av flera skogsbränder. Bitvis är förekomsten av brandspår stor med kolad ved och brandljud (brandskador) både på levande tallar, enstaka björkar och på döda träd. På en påträffad torraka (stående dött träd) har räknats till sex brandljud. Liksom stora delar av omgivande landskap brann området vid upprepade tillfällen fram till slutet av 1800-talet, då man började med intensivare brandbekämpning.

Den äldre tallskogen dominerar på höjderna och sluttningarna. Gran dominerar de fuktigare svackorna och bäckfårorna. Inslaget av lövträd är också främst knutet till de fuktigare partierna kring tjärnarna och svackorna.

Rikligt med död ved

En hel del grova döda träd finns spridda i området. De grövsta lågorna (döda liggande stammar) i reservatet är ofta så kallade lumpbitar. Det är avsågade toppar som lumpades, alltså lämnades kvar i skogen vid de första dimensionsavverkningarna på 1800-talet. Även senare tillkommen död ved finns, bland annat från vinterstormen 2013 då en del tallar inom reservatet föll.

Sällsynta arter

I reservatet finns en hel del arter som blivit ovanliga i dagens modernt brukade skogslandskap. På ett flertal tallågor har vedsvampen fläckporing påträffats och dvärgbägarlav förekommer också. Den iögonfallande varglaven har påträffats på en gammal torraka i reservatets södra delar. Marklevande svampar som korallfingersvampar och dropptaggsvamp, blå taggsvamp och motaggsvamp, typiska för tallskogar med lång kontinuitet, finns spridda i området.

Bland kärlväxter på dessa magra marker utmärker sig tallörten, en parasiterande ört som saknar klorofyll. Den fridlysta skira lilla lappranunkeln har påträffats på Häxtjärnbergets västsluttning.

Kojruiner

Två kojruiner finns i reservatets centrala delar, troligen är de rester av skogshuggarkojor.

Närliggande reservat

Maljan ligger ett par kilometer mot nordväst:

Maljan

Den gröngula varglaven.

Varglav på torraka. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 391 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger inte långt från Maljans naturreservat, strax söder om Östavall. Sväng av från väg 83 söder om Östavall och kör cirka 6 kilometer längs väg 315 och sväng vänster just innan Nybo. Följ vägen längs östra kanten av Maljans naturreservat och ta av åt höger efter 4 kilometer. Efter ytterligare 2 kilometer ligger avtaget till reservatets parkeringsplats till höger.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss