Långmon

- gammal tallskog på sanddyner

Långmon. Foto: Jonas Salmonsson

Bara någon kilometer norr om den vackra byn Eden, finns detta naturreservat med intressanta vindskapade sanddyner. Området domineras av äldre tallskog som bär tydliga spår av tidigare skogsbränder. Här har påträffats en artrik svampflora med bland annat ett flertal sällsynta taggsvamparter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö med vissa av de strukturer som äldre träd och gles markvegetation, som är kännetecknande för brandpräglad skog på sandig mark. Skyddet syftar också till att bevara de värdefulla av vinden avsatta sanddynerna.

Flygsanddyner med tallskog

Reservatet ligger i västra kanten av det stora riksintresset Rosjö-området som innehåller många geologiskt intressanta bildningar. Här kan du uppleva de tydliga flygsanddyner som bildades med hjälp av vinden när landskapet fortfarande var utan vegetation efter inlandsisens avsmältning. Förutom tallskogen så finns också delar med mera inslag av gran samt några myrar och en tjärn.

Sällsynta taggsvamparter

I sandtallskogen finns en rad sällsynta taggsvamparter som samtliga är klassade som nära hotade. Här finns blå taggsvamp, mo-taggsvamp, orange taggsvamp, skrovlig taggsvamp, svart taggsvamp samt talltaggsvamp. Dessa svamparter lever i symbios med äldre tall (mykorrhiza). Andra sällsynta svamparter som förekommer är tallgråticka, grovticka och rotfingersvamp.

Idag finns det inte kvar så många gamla sandtallskogar så de svamparter som är knutna till dessa miljöer har blivit sällsyntare.

Brand ger mångfald

För att behålla och återskapa den brandpräglade naturskogsmiljön ska stora delar av reservatet skötas genom naturvårdsbränning. Tallar som skadas av brand bildar kåda för att läka skador vilket gör veden svårnedbruten. På så sätt kan träden bli mycket gamla och även stå kvar länge som torrakor efter att de dött. Det gynnar insektsarter som är beroende av gammal tall. Brand medför också att nya generationer av tall och lövträd kommer upp.

Orange taggsvamp. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, bottnar och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoterkörning på snötäckt mark norr och öster om tjärnen (se reservatsbeslutets karta) samt på tjärnens is.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Vetenskapliga undersökningar som innebär markering eller åverkan kräver först tillstånd från länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 47 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat