Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långmon

Tallskog på sanddyner.

Långmon. Foto: Jonas Salmonsson

Bara någon kilometer norr om den vackra byn Eden, finns detta naturreservat med intressanta vindskapade sanddyner. Området domineras av äldre tallskog som bär tydliga spår av tidigare skogsbränder. Här har påträffats en artrik svampflora med bland annat ett flertal sällsynta taggsvamparter.

Flygsanddyner med tallskog

Reservatet ligger i västra kanten av det stora riksintresset Rosjö-området, som innehåller många geologiskt intressanta bildningar. Här kan du uppleva de tydliga flygsanddyner som bildades med hjälp av vinden när landskapet fortfarande var utan vegetation efter inlandsisens avsmältning. Förutom tallskogen så finns också delar med mera inslag av gran samt några myrar och en tjärn.

Sällsynta taggsvamparter

I sandtallskogen finns en rad sällsynta taggsvamparter som samtliga är klassade som nära hotade. Här finns blå taggsvamp, mo-taggsvamp, orange taggsvamp, skrovlig taggsvamp, svart taggsvamp samt talltaggsvamp. Dessa svamparter lever i symbios med äldre tall (mykorrhiza). Andra sällsynta svamparter som förekommer är tallgråticka, grovticka och rotfingersvamp.

Idag finns det inte kvar så många gamla sandtallskogar så de svamparter som är knutna till dessa miljöer har blivit sällsyntare.

Brand ger mångfald

För att behålla och återskapa den brandpräglade naturskogsmiljön ska stora delar av reservatet skötas genom naturvårdsbränning. Tallar som skadas av brand bildar kåda för att läka skador vilket gör veden svårnedbruten. På så sätt kan träden bli mycket gamla och även stå kvar länge som torrakor efter att de dött. Det gynnar insektsarter som är beroende av gammal tall. Brand medför också att nya generationer av tall och lövträd kommer upp.

Orange taggsvamp med ljus kant.

Orange taggsvamp. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, bottnar och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoterkörning på snötäckt mark norr och öster om tjärnen (se reservatsbeslutets karta) samt på tjärnens is.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Vetenskapliga undersökningar som innebär markering eller åverkan kräver först tillstånd från länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 47 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Långmon ligger cirka 7 kilometer öster om Junsele. Från Junsele kör du vägen mot Myckelgensjö och efter cirka 6 kilometer, när du passerat bron över älven, tar du vänster in på vägen som leder mot Kläppsjö. Fortsätt en dryg kilometer så är du framme vid reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss