Stensjöflon

- fågelrikt myrkomplex

Stensjöflons naturreservat är ett av länets största skogsmyrkomplex. Området består av en mångformig mosaik av myrar, sumpskog och fastmarksskog. Fågellivet är rikt, bland annat häckar här smalnäbbad simsnäppa och dvärgbeckasin.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en mycket värdefull skogsmyrmosaik och därtill hörande värdefulla vattenmiljöer. Syftet är även att hålla området tillgängligt för allmänheten genom att förbättra framkomligheten i delar av området samt att ge förbättrade möjligheter till fågelskådning.

Cirka 2/3 av området är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Det har bland annat köpts in med pengar från EU:s Lifefond.

Många myrar

Stensjökomplexet med myrarna Fjällflon, Sjömyran, Stensjöflon, Östansjömyran, Lill-Långtjärnflon, Rödmossaflon och Runflon med omgivande skogsmark är ett av länets största skogsmyrkomplex. Området är högt beläget i ett flackt skogslandskap. Jordarterna består av en kalkhaltig, grusig/sandig morän som härstammar från det jämtländska kalkområdet runt Storsjön.

Myrarna innehåller både öppna och trädbärande kärr, sumpskogar och olika typer av mossar. I myrkomplexet finns dessutom ett antal källor. Stora delar har tidigare varit viktiga slåttermyrar. Enligt uppgift ska slåtter bedrivits ända fram till andra världskriget.

För att återställa en naturlig hydrologi har diken lagts igen inom reservatet.

Rikkärr med orkidéer och mossor

Runflon är ett medelrikkärr med extremrikinslag, här förekommer arter som blodnycklar, sumpnycklar, en i landskapet unik lilafärgad form av ängsnycklar, kung Karls spira, myrbräcka och spädstarr. Här finns också gyllenmossa, kärrklomossa, lockvitmossa, trekantig svanmossa, käppkrokmossa och kamtuffmossa. Delar av Stensjöflon och Lill-Långtjärnmyran har också inslag av rikkärrspartier. Övriga myrar inom reservatet domineras av mer fattiga vegetationstyper.

Rikt fågelliv

Mosaiken av olika myrtyper gör att området har höga ornitologiska värden. Här finns fågelarter som grönbena, brushane, småspov, ljungpipare, smalnäbbad simsnäppa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, bläsand och kricka.

Glesa granskogar

Stensjökomplexet omges i delar av hyggen och ungskogar men det finns också betydande partier med medelålders och äldre skog. Skogarna är till större delen grandominerade och relativt glesa. Flera blöta stråk löper genom skogsområdena och inslaget av sumpskog och mindre myrar är stort. Här och var står tynande enbuskar som tyder på att skogen tidigare varit än mer öppen, troligen rör det sig om äldre betesskogar. Tillgången på döda träd och lågor (omkullfallna stammar) är mestadels sparsam eller mycket sparsam.

Närliggande reservat

Ett flertal reservat finns i närheten, närmast ligger Prästflon.

Myrbräckan blommar på Stensjöflon. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar, kärlväxter eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljö.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 842 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000