Surpussberget

I de inre gränstrakterna mellan Härnösand och Kramfors, finns ett flertal naturreservat med äldre granskog. Dessa skogar utgör ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I några få skogar finns långskägglaven på 100-tals träd, i andra bara på några få. I Surpussbergets naturreservat är den hittad på ett 10-tal träd.

Höga toppar och djupa dalar

Området är kuperat med branta och bitvis storblockiga sluttningar. De högsta topparna ligger på över 300 meters höjd över havet, medan de lägst belägna våtmarkerna ligger mer än 100 meter nedanför.

Gamla träd och död ved

I den branta östsluttningen finns lövblandad barrskog. Högre upp kring Surpussbergets topp dominerar granskogen med enstaka gamla tallar här och var. Trots att området är tydligt påverkat av äldre skogshuggningar finns höga naturvärden knutna till gamla träd, död ved och lövträd.

I nordväst ligger Stenbittjärnen med omkringliggande våtmarker och sumpskog. Även i öster närmast vägen finns en långsträckt våtmark.

Hotade naturskogsarter

Förutom den sällsynta långskägglaven, är ett flertal andra mindre vanliga naturskogsarter påträffade inom reservatet. Det är arter som hotas av det nutida skogsbruket. Här finns bland annat violettgrå tagellav och svamparna gammelgranskål, stjärntagging, ullticka, kötticka och doftticka.

Närliggande reservat

Några hundra meter norrut finns Långmyrbergets naturreservat och några kilometer västerut Storvattenkullen-Bjuktemyrberget.

Långmyrbergets naturreservat

Storvattenkullen-Bjuktemyrberget

Granskog.

Surpussbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 109 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i norra delen av Härnösands kommun, nära länsväg 738, norr om byn Gåltjärn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss