Surpussberget

- äldre skog och myrområden

I de inre gränstrakterna mellan Härnösand och Kramfors, finns ett flertal naturreservat med äldre granskog. Dessa skogar utgör ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I några få skogar finns långskägglaven på hundratals träd, i andra bara på några få. I Surpussbergets naturreservat är den hittad på ett tiotal träd.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt ett naturskogsområde med tillhörande våtmarker och vatten. Området skyddas också för att bevara den hotade laven långskägg som är knuten till äldre granskogar.

Höga toppar och djupa dalar

Området är kuperat med branta och bitvis storblockiga sluttningar. De högsta topparna ligger på över 300 meters höjd över havet, medan de lägst belägna våtmarkerna ligger mer än hundra meter nedanför.

Gamla träd och död ved

I den branta östsluttningen finns lövblandad barrskog. Högre upp kring Surpussbergets topp dominerar granskogen med enstaka gamla tallar här och var. Trots att området är tydligt påverkat av äldre skogshuggningar finns höga naturvärden knutna till gamla träd, död ved och lövträd.

I nordväst ligger Stenbittjärnen med omkringliggande våtmarker och sumpskog. Även i öster närmast vägen finns en långsträckt våtmark.

Hotade naturskogsarter

Förutom den sällsynta långskägglaven, är ett flertal andra mindre vanliga naturskogsarter påträffade inom reservatet. Det är arter som hotas av det nutida skogsbruket. Här finns bland annat violettgrå tagellav och svamparna gammelgranskål, stjärntagging, ullticka, kötticka och doftticka.

Närliggande reservat

Några hundra meter norrut finns Långmyrbergets naturreservat och några kilometer västerut Storvattenkullen-Bjuktemyrberget.

Surpussbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 109 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat