Kornsjö fjällskog

- gammal fäbodskog med långskägg

Detta granskogsreservat ligger i östra delen av friluftsområdet Nätra fjällskog. Nära reservatet löper vandrings- och skidleder mellan ett flertal före detta fäbodvallar.

Syftet med reservatet

Syftet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en grandominerad naturskog med mycket döda stående och liggande träd. Området skyddas också för att säkra en förekomst av den hotade laven långskägg. Skogen ska huvudsakligen få utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer.

Naturskog med mycket med död ved

Kornsjö fjällskog domineras av granskog men det finns även en del myrar. Skogen är naturligt föryngrad och inte planterad, det vill säga den är en naturskog. Till skillnad från omgivande brukade skog, finns det redan idag mycket av döda stående och liggande träd. Det är typiskt för naturligt fungerande skogar och ger livsmiljö för många olika arter. Med tiden kommer det bli ännu mer av död ved i reservatets skog, vilket gör att naturvärdena kommer att öka i framtiden.

Långskägg - en hotad lavart

Främsta skälet till att Kornsjö fjällskog blev skyddat som naturreservat är att den fridlysta och ovanliga laven långskägg finns här. Totalt har 30-talet träd med långskägg påträffats inom reservatet. Artens långsiktiga överlevnad i Sverige anses inte säkrad och därför är den hotklassad. Kornsjö fjällskog ligger i ett av två kärnområden för arten i Västernorrlands län, Nätra fjällskog.

Målet är att i dessa kärnområden bevara tillräckligt mycket skog med långskägg, för att säkra långsiktig överlevnad för arten. Genom att spara många skogsfläckar nära varandra ökar sannolikheten att arten på sikt kan sprida sig till fler områden. Långskägg är en ansvarsart för länet sett i ett nationellt perspektiv, då en stor del av landets förekomster finns här.

Tidigare fäbodbete

Strax utanför reservatet i sydost finns den gamla fäbodvallen Kornsjöbodarna. Hit flyttades förr boskap som kor och getter för bete i skogen under somrarna. Skogen bär ännu spår av betesprägel med gott om grovgreniga kjolgranar och äldre gläntor med kvarvarande grässvål och enbuskar. Fäboddriften pågick under nästan två sekel från mitten av 1700-talet och framåt.

Skidspår och fäbodstigar

Kornsjö fjällskog ligger inom Nätra fjällskog, vilket är sedan länge ett omtyckt friluftsområde. Både vintertid och sommartid söker sig många människor hit upp för att njuta av den storslagna naturen. Vintertid finns ett flitigt använt spårsystem för skidor. Ett flertal stigar korsar området och ett system av gamla fäbodstigar knyter samman de många gamla fäbodplatserna. Vissa fäbodstugor står öppna för rastande.

Närliggande naturreservat

Ungefär 700 meter väster om Kornsjö fjällskog ligger reservatet Västanåhöjden. Ytterligare 1,5 km längre västerut finns Stakamyran.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • uppföra byggnad eller annan anläggning.
  • bedriva täkt, anordna upplag, borra, spränga, schakta, gräva, utfylla, tippa eller på annat sätt skada mark och block.
  • dika, dikesrensa eller dämma.
  • anlägga luft-, vatten- eller markledning, stängsel eller hägnad.
  • anlägga väg, stig, bro eller spång.
  • bedriva skogsbruk; att avverka eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar, samt att utföra annan skogsvårdsåtgärd.
  • sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel.
  • inplantera djur, växter eller andra organismer.
  • framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark. Förbudet gäller ej heller uttransport av fällda älgar, björnar och annat högvilt, varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • uppföra jakttorn utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 33 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat