Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kornsjö fjällskog

Detta naturskogsområde ligger i östra delen av friluftsområdet Nätra fjällskog. Här finns den hotade laven långskägg. Nära reservatet löper vandrings- och skidleder mellan ett flertal före detta fäbodvallar.

Naturskog med mycket med död ved

Kornsjö fjällskog domineras av granskog men det finns även en del myrar. Skogen är naturligt föryngrad och inte planterad, det vill säga den är en naturskog. Till skillnad från omgivande brukade skog, finns det redan idag mycket av döda stående och liggande träd. Det är typiskt för naturligt fungerande skogar och ger livsmiljö för många olika arter. Med tiden kommer det bli ännu mer av död ved i reservatets skog, vilket gör att naturvärdena kommer att öka i framtiden.

Långskägg - en hotad lavart

Främsta skälet till att Kornsjö fjällskog blev skyddat som naturreservat är att den fridlysta och ovanliga laven långskägg finns här. Totalt har 30-talet träd med långskägg påträffats inom reservatet. Artens långsiktiga överlevnad i Sverige anses inte säkrad och därför är den hotklassad. Kornsjö fjällskog ligger i ett av två kärnområden för arten i Västernorrlands län, Nätra fjällskog.

Målet är att i dessa kärnområden bevara tillräckligt mycket skog med långskägg, för att säkra långsiktig överlevnad för arten. Genom att spara många skogsfläckar nära varandra ökar sannolikheten att arten på sikt kan sprida sig till fler områden. Långskägg är en ansvarsart för länet sett i ett nationellt perspektiv, då en stor del av landets förekomster finns här.

Tidigare fäbodbete

Strax utanför reservatet i sydost finns den gamla fäbodvallen Kornsjöbodarna. Hit flyttades förr boskap som kor och getter för bete i skogen under somrarna. Skogen bär ännu spår av betesprägel med gott om grovgreniga kjolgranar och äldre gläntor med kvarvarande grässvål och enbuskar. Fäboddriften pågick under nästan två sekel från mitten av 1700-talet och framåt.

Skidspår och fäbodstigar

Kornsjö fjällskog ligger inom Nätra fjällskog, vilket är sedan länge ett omtyckt friluftsområde. Både vintertid och sommartid söker sig många människor hit upp för att njuta av den storslagna naturen. Vintertid finns ett flitigt använt spårsystem för skidor. Ett flertal stigar korsar området och ett system av gamla fäbodstigar knyter samman de många gamla fäbodplatserna. Vissa fäbodstugor står öppna för rastande.

Närliggande naturreservat

Ungefär 700 meter väster om Kornsjö fjällskog ligger reservatet Västanåhöjden. Ytterligare 1,5 kilometer längre västerut finns Stakamyran.

Västanåhöjden

Stakamyran

Långskägglaven påminner om julgransglitter.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
  i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och icke fridlysta marklevande färgsvampar.
 • Insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 33 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kornsjö fjällskog kan nås från skogsbilvägar i flera olika riktningar. Lämpligast är i dagsläget att utgå från Skrikebodarna och följa Nätra fjällskogs leder norrut förbi Bjästabodarna och vidare till Kornsjöbodarna som ligger strax öster om reservatets södra delar. Skrikebodarna nås från E4 genom att ta av västerut vid Skulesjön, eller genom att ta av mot nordväst i Docksta. Tag hjälp av karta för att välja den väg som passar dig bäst!

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss