Nils-Gagnetberget

- gammelskog med artrikedom

Nils-Gagnetbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Detta naturskogsområde ligger i en nordostsluttning och har varit skonat från skogsbruk under de senaste 50 åren. Det finns därför gott om arter som signalerar höga naturvärden.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett relativt opåverkat skogsområde med ett flertal naturskogsknutna arter. Syftet är även att ge möjlighet till naturupplevelse för allmänheten.

Naturskog med många arter

På Nils-Gagnetberget växer gammal granskog med en genomsnittliga ålder på drygt 100 år. Granar som är över 200 år är inte ovanliga.  Död granved i olika nedbrytningsstadier är vanligt förekommande, om än inte jämnt fördelat över området. Knutet till den döda veden och de gamla granarna finns en mängd ovanliga arter som indikerar höga naturvärden. Som exempel kan nämnas lavarna gammelgranskål och violettgrå tagellav samt vedsvamparna rosenticka, gränsticka och ullticka.

Tretåig hackspett är en av de fågelarter som trivs i sådana här gamla skogar med mycket med död ved.

Lövträdsarter

Det finns ett stort inslag av lövträd med björk, asp, sälg och rönn. På lövträden påträffas arter som stor aspticka, lunglav, skinnlav, stuplav och korallblylav som är sällsynta i hårt brukade skogar.

Mossöverväxta stubbar vittnar om att Nils-Gagnetberget inte är opåverkat av skogsbruk. Färskare stubbar saknas dock och troligtvis har inga skogsbruksåtgärder utförts under det senaste halvseklet.

Örtrikt

Att det bitvis är örtrikt visar att det råder relativt gynnsamma markförhållanden. Det finns många utströmningsområden och källstråk där vatten sipprar fram och vegetationen är ymnig med höga ormbunkar, stormhatt och tolta.

Stor aspticka är en vedsvamp som påträffas mest på grova aspar, ofta högt upp på stammen. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 35 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat