Långvattenhöjden

- granskog med mycket död ved

Reservatet består av sjön Långvattnet och dess omgivande bergsluttningar med naturskog. Högsta punkten ligger på nära 350 meters höjd över havet. 

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en naturskogsmiljö som har mycket av döda stående och liggande träd, vilket är kännetecknande för ett naturligt fungerande skogsekosystem.

Död ved ger viktig livsmiljö

Reservatet domineras av granskog som inte är särskilt gammal och som påverkats både av äldre bränder och småskalig avverkning. Trots det finns det mycket gott om omkullfallna träd och stående döda och döende granar. Den döda veden utgör en viktig livsmiljö för många arter. Här har påträffats bland annat småflikig brosklav, aspgelélav, violettgrå tagellav, doftticka och stor aspticka.

Väster om berget finns en förekomst av den hotade laven långskägg i anslutning till ett hygge. Ganska mycket träd i denna kantzon har dock stormfällts på senare år.

Stor aspticka är en vedsvamp som påträffas mest på grova aspar, ofta högt upp på stammen. Foto: Pekka Bader

Lövinslag och hällmark

I sluttningarna söder om sjön är bitvis lövinslaget stort. Möjligen beror det på tidigare skogsbete eller annan kulturpåverkan. Mycket av lövet har utgjorts av asp, men bäver har under de senaste åren fällt så gott som varje asp i de nedre delarna. Björken har dock ofta lämnats i fred.

Norr om sjön är det delvis brant, med hällmarksinslag, och skogen är varierad. Spritt i sluttningen, liksom öster om sjöns utlopp, finns fina äldre tallar. Uppe på berget i sydost står ganska mager lågvuxen granskog med visst inslag av tall. Det finns en del äldre gran men som en följd av den låga tillväxten är här mängden död ved låg.

​Närliggande reservat

Sör-lappmyran ansluter nästan direkt i sydost. Nävertjärnsskogen finns cirka en kilometer i sydväst och Nävertjärnsdalen en dryg kilometer mot väster.

Sör-Lappmyran

Nävertjärnsskogen

Nävertjärnsdalen

Långvattenhöjdens naturreservat. Foto: Torbjörn Engberg

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 137 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur