Halmmyran

- artrika rikkärr och sumpskogar

Halmmyran är en av de mest värdefulla våtmarkerna i länet. Reservatet består av ett kalkrikt extremrikkärr som till stor del omges av kalkpåverkad barrsumpskog, båda med en artrik flora.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull kulturpåverkad naturmiljö, närmare bestämt ett av länets mest artrika och värdefulla extremrikkärr och tillhörande kalkpåverkade barrsumpskogar.

Kalkhaltig morän ger artrikedom

Den senaste inlandsisen förde med sig stora mängder kalkhaltig morän från den jämtländska kambrosilurberggrunden. Det är detta kalkhaltiga jordlager som idag ger området kring Borgsjö och Halmmyran sina speciella geokemiska egenskaper och värdefulla flora.

Både öppen myr och sumpskog

I de centrala delarna av området är våtmarken öppen, även om delar långsamt håller på att växa igen med små tallar och björkplantor. På den öppna myren finns en mosaik av kärrytor och tuvor med risvegetation. Mot kanterna övergår våtmarken i barrsumpskog. I det nordöstra hörnet av reservatet finns en stor källa och härifrån löper ett stråk med källpåverkad vegetation ut mot myren.

Rikkärrsmossor och orkidéer

I bottenskiktet på den öppna myren växer ett flertal mossor som indikerar rikkärr och en kalkrik miljö. De har spännande namn som bland annat späd skorpionmossa, korvskorpionmossa, maskgulmossa, trekantig svanmossa, myruddmossa och käppkrokmossa. Några arter som indikerar källpåverkan är klotuffmossa, källmossa och nordlig tuffmossa.

Både på den öppna myren och i sumpskogen påträffas rikkärrsarter som gräsull, smalfräken, trådfräken, snip, hårstarr och huvudstarr. Inom området finns dessutom en rik flora med orkidéer som tvåblad, brudsporre och sumpnycklar (alla fridlysta). Det finns även ett äldre fynd av den sällsynta otandade grynsnäckan i de norra delarna av reservatet.

Fäbodlämningar och pilgrimsled

Väster om Halmmyran finns fäbodlämningar från Ensillrebodarna. Här finns bland annat 13 husgrunder, röjningsrösen och rester av gärdesgård. På fäboden höll man förr boskapen under sommaren så att de fick beta i omgivande skogsmark. Närheten till fäboden, namnet Halmmyran och gamla kartuppgifter (laga skifte från 1881) visar att våtmarken tidigare nyttjats för myrslåtter.

Strax norr om reservatet, vid källan, passerar S:t Olavsleden Länk till annan webbplats., världens nordligaste pilgrimsled. Från leden går en stig in i reservatet och ner till källan. Där finns ett trädäck med grillplats och ett stort vindskydd som går att övernatta i.

Närliggande reservat

Ett stycke västerut ligger naturreservatet Ensillre kalkbarrskog.


Halmmyran. Foto: Nils Bodin

Halmmyran. Foto: Nils Bodin

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar, samt bär.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • framföra motordrivet fordon.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 38 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Tillgänglighet

Från parkeringen norr om reservatet finns en tillgänglighets-anpassad gångväg ner till en källa i myrkanten. Där finns ett stort trädäck med grillplats och ett vindskydd. Vid parkeringen finns torrdass anpassat för dig som till exempel kommer med rullstol eller rullator.