Gammtratten

I naturskogen på Gammtratten finner du vildmarken. Här kan du uppleva "orörd" höghöjdsskog helt utan anordningar och stigar. I området finns sällsynta svampar och insekter, gammelskogens fåglar och här vandrar ibland björn och lo.

Höga höjder med tall och björk

Inom reservatet ligger bergen Siberget i väster, Gammtratten i mitten och Lilltratten i öster. Terrängen är starkt kuperad. Hällmarken på Sibergets och Gammtrattens toppar är beväxta av tall. På mindre områden dominerar björk som ger karaktär av fjällbjörkskog. Här känner du verkligen att du befinner dig högt upp. Norr om bergstopparna är det fuktigare med myrstråk och översilad mark.

Gammal granskog och sluttande myrar

Gran dominerar trädskiktet med inslag av tall, björk, asp, en och sälg. Utmed bergens sluttningar finns gammal granskog och brandpräglade tallbestånd med mycket död ved. Brandspår och äldre stubbar finns över stora delar av området.

De vackert sluttande myrarna i öster, med omgivande äldre naturskog, har ett högt innehåll av torrakor (stående döda träd) och lågor (liggande). Längre söderut ligger den lilla Trattbergstjärnen.

Naturskogens arter

Reservatet har många naturskogsarter. Vedsvampar som lappticka, gränsticka och rynkskinn är vanligt förekommande. Lunglav och hänglavar finns också rikligt. Här har även noterats ett antal verkliga rariteter som till exempel mörk rödprick, stiftgelelav och den sällsynta vedsvampen Antrodia infirma. I gammelskogen trivs sällsynta skalbaggsarter, bland annat den mindre barkplattbaggen. Gammelskogsfåglar som lavskrika, tjäder, järpe, tretåig hackspett och spillkråka trivs i Gammtrattens skogar. Även björn och lo besöker området regelbundet.

 • Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yviga fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast. Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.
 • I norra Sverige har lavskrikan kallats koxik, vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka" som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten.

Arter i sydbranten

Det så kallade Trattstupet på Gammtrattens sydvästra sida är mäktigt. Nedanför detta finns vackra tallar upp till 70 centimeter i diameter. Här är även aspar vanliga. I sydbranten växer bland annat träjon, getrams, rockentrav och liten fetknopp.

Miljöövervakning

Inom och strax söder om området utförs en långsiktigt och tvärvetenskaplig miljöövervakning. Integrated Monitoring, IM, går ut på att mäta långtransporterade luftföroreningar och många länder samarbetar för att följa effekterna på mark, vatten och vegetation. Projektet samordnas vid Institutionen för miljöanalys, SLU Uppsala.

En hund tittar på utsikten från berget.

Gammtratten. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur. Undantag gäller vid vetenskapliga undersökningar då tillstånd kan sökas hos länsstyrelsen.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon, med undantag för befintliga skogsbilvägar. Undantag gäller även vid vetenskapliga undersökningar då tillstånd kan sökas hos länsstyrelsen för att köra motordrivet fordon i samband med provtagning.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 742 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Remmarn-Tegelträsk-vägen tar du av söderut mot Rödvattnet och Åbosjö. Efter ett par kilometer tar du av österut in på en skogsbilväg norr om byn Norrtjärn. Reservatet går även att nå från öster via vägen förbi Vändåtberget och Killingkullen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss