Hugstmyrhöjden

- rik förekomst av laven långskägg

Hugstmyrhöjden är ett litet naturskogsreservat i det sydvästra hörnet av Kramfors kommun. Området är framför allt skyddad för den relativt rika förekomsten av laven långskägg.

Observera!
På grund av pågående transporter till närliggande vindkraftsbyggen, kan framkomligheten på vägen till naturreservatet vara helt eller delvis påverkad.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskogsartat skogsekosystem med bland annat en rik förekomst av den starkt hotade hänglaven långskägg. Syftet är även att, inom ramen för detta mål, ge möjlighet till naturupplevelse för allmänheten.

Naturskog med lavar och vedsvamp

Reservatet består av en delvis brant östsluttning med äldre grannaturskog. I träden finns rikligt med hänglavar, förutom långskägg även garnlav, violettgrå tagellav, manlav och andra skägglavar. Granarna är bitvis grova och det finns flera gamla individer med gammelgranskål växande på barken. Bitvis finns det rikligt med granlågor (liggande döda träd) som är rötade av klibbticka. Bland andra tickor på gran märks ullticka, vedticka, granticka och trådticka. På granar kan ses hackspår efter tretåig hackspett.

Förutom gran finns gott om björk samt tall, rönn och sälg. På många av sälgarna och rönnarna i området växer den vackert gröna lunglaven. I örtrikare partier växer bland annat hultbräken, ekbräken, torta och ekorrbär.

Hugstmyrhöjden. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Långskägglav

Den fridlysta laven långskägg är påträffad på cirka 60 träd och förekomsten var huvudorsaken till att området skyddades. Området kring Hugstmyrhöjden är ett kärnområde för denna lav i länet. Besöker du området är det framförallt i den östra delen du skall hålla ögonen öppna. Här finns flera träd med mycket riklig påväxt som fungerar som spridningskälla till andra träd.Ofta ses färska spårtecken efter tretåig hackspett och har du tur kan du naturligtvis även få se den.

​Närliggande reservat

Inom 1,5 kilometers radie ligger reservaten Grenigtmyran i söder, Habborskullarna i nordväst och Nävertjärnsskogen i norr.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
  • Skada mark och block.
  • Samla in ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 20 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat