Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Mångmanskogen

Mångmanskogen ligger alldeles intill väg 90. Här kan du lätt få uppleva urskogsartad gammelskog och det naturliga vattendraget Mångmanån där utter ses ibland. Vid ett besök kan du använda befintliga parkeringsfickor vid väg 90, men var försiktig och tänk på trafiken!

Gammelskog med artrikedom

Gran är det vanligaste trädslaget med lite tallskog på de torrare höjdpartierna. Och det är ganska vanligt med tallar som är närmare 300 år gamla. Det finns gott om både stående och liggande död ved. Det finns grova lågor (liggande stammar) i alla nedbrytningsstadier.

I reservatet är vedsvamparna ullticka, rosenticka, rynkskinn och lappticka ganska vanliga. Här finns även de lite mer exklusiva vedsvamparna blackticka och ostticka. På flera granlågor återfinns den större barkplattbaggen - en starkt hotad insekt som i Sverige endast är känd från ett 20-tal platser.

Värdefullt vattendrag

Mångmanån är ett av länets mest skyddsvärda vattendrag och bedöms som nationellt särskilt värdefullt. Ån har en förhållandevis hög grad av naturlighet, trots att det finns dämmen uppströms utanför reservatet.

Utmed Mångmanån växer främst hägg, gråal, rönn och sälg. Intressant kärlväxtflora har påträffats med bland annat skogsrör, lofibbla och slåtterfibbla. Det finns även en uppgift om fynd av åsstarr. I de fuktiga miljöerna utmed ån har den starkt hotade trådbrosklaven påträffats på mer än 20 träd.

Ån nyttjas regelbundet av utter och hyser flodpärlmusslor längre uppströms.

Spår av tidigare brukande

Inom reservatet finns några mindre våtmarker som tidigare har nyttjats för slåtter. Det finns flera rester av hölador och grävda diken. Sannolikt har boskap gått på bete i skogen. Efter tidigare plockhuggningar har uppenbarligen under lång tid få skogsbruksåtgärder gjorts i området. Spår av skogsbränder finns knappt.

Vid Mångmanåns utlopp i Ångermanälven fanns tidigare en gård med tillhörande kvarn och smedja. Allt detta revs i samband med vattenkraftsutbyggnaden i Moforsen 1968. Hade kvarnen stått kvar skulle kraftverksdammen idag nå till taket på den tre våningar höga byggnaden. Under vatten ligger också ganska stora ytor odlingsmark som fanns närmast älven.

En forsande å.

Mångmanån. Foto: Oskar Norrgrann

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar, samt bär.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur, exempelvis större barkplattbagge.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Vaska efter guld eller andra mineraler.​​​
 • Köra motordrivet fordon med undantag för befintlig bilväg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 100 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger mellan Resele och Näsåker, på båda sidor om väg 90. Kommer du från Resele är det drygt en kilometer före byn Norrtannflo. Tänk på att inte parkera så att bilen utgör en trafikfara! Med buss kan du åka till hållplatsen Norrtannflo som ligger cirka 1 kilometer från reservatet. För busstider, sök på Din turs webbplats:

dintur.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss