Lill-Gravberget

- artrik naturskog

Lill-Gravberget. Foto: Pekka Bader

Södra delen av Lill-Gravberget har en naturskogsartad skog som under lång tid klarat sig från avverkningar. Därför har höga naturvärden kunnat utvecklats, främst knutna till gamla träd och död ved.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en brandpräglad naturskog. Skogen innehåller mycket med döda träd, äldre tallar och lövträd, vilket är kännetecknande för ett naturligt skogsekosystem.

Varierad skog

Den naturskogsartade skogen utgörs till största delen av lövblandad granskog med inslag av renare tall- och granpartier. Lövet består framför allt av asp. I stora delar förekommer även en del äldre granar och tallar. Skogen är varierad och luckig. Mitt i området ligger Svarttjärnen, en idyllisk tjärn omgiven av mindre våtmarker.

Arter på döda och levande träd

Det är mycket gott om död ved i stora delar av området. På den döda veden påträffas sällsyntare arter som lappticka, blackticka, dvärgbägarlav, gränsticka, rosenticka, rynkskinn, ullticka, ulltickeporing och vedtrappmossa.

På levande gamla tallar växer tallticka och på barken på gamla granar finns gammelgranskål. Stor aspticka, doftticka, koralltaggsvamp, lunglav, skrovellav, småflikig brosklav och aspgelélav är arter som är knutna till det stora lövinslaget.

Tidigare skogsbränder

Typiskt för denna del av länet är den påtagliga brandpåverkan med gott om spår av skogsbränder från sent 1800-tal. För att behålla den brandpräglade skogen, och gynna dess naturvärden, ska naturvårdsbränning genomföras i delar av naturreservatet.

Närliggande reservat

Ett par kilometer norrut ligger Vattenåns naturreservat.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 137 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat